ท่านมีความพึงพอใจในการจัดทำ smartteen.net ?
เลือกระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
 
39%
มาก
 
24%
ปานกลาง
 
12%
น้อย
 
13%
น้อยที่สุด
 
9%