ท่านมีความพึงพอใจในการจัดทำ smartteen.net ?
เลือกระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
 
41%
มาก
 
20%
ปานกลาง
 
12%
น้อย
 
15%
น้อยที่สุด
 
10%