ท่านมีความพึงพอใจในการจัดทำ smartteen.net ?
เลือกระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
 
41%
มาก
 
19%
ปานกลาง
 
12%
น้อย
 
16%
น้อยที่สุด
 
9%