กรมสุขภาพจิต แนะพัฒนาเด็กไทยรุ่นใหม่ 4.0 เน้นชูหลัก “คิดดี คิดให้ คิดเป็น เป็นสุข” รับวันเด็กสากล

กรมสุขภาพจิต แนะพัฒนาเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่รองรับประเทศไทยยุค 4.0 เน้นหลัก “คิดดี คิดให้ คิดเป็น เป็นสุข” หรือ CPR เชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมพัฒนาเด็กไทยที่จะเติบโตขึ้นไปเป็นกำลังหลักสำคัญของประเทศชาติในอนาคต เนื่องด้วยโอกาสวันเด็กสากล 20 พฤศจิกายน

วันนี้ (19 พฤศจิกายน 2562) นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 20 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันเด็กสากล (Universal Children’s Day) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ทุกๆ คนร่วมมือกันคุ้มครองดูแลสวัสดิการและสิทธิด้านต่างๆ ของเด็ก ให้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่สิทธิที่จะมีชีวิตอยู่รอดปลอดภัย มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพและพัฒนาตามวัยให้เติบโตขึ้นเป็นอนาคตของชาติ ตลอดจนได้รับการปกป้องคุ้มครองจากภัยอันตราย อีกทั้งยังเป็นการเฉลิมฉลองให้แก่เด็กๆ ทั่วโลกอีกด้วย เนื่องในโอกาสวันเด็กสากล 20 พฤศจิกายนนี้ กรมสุขภาพจิตขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อรองรับประเทศไทยยุค 4.0 ที่จะเติบโตขึ้นไปเป็นกำลังหลักสำคัญของประเทศชาติในอนาคต โดยเน้นตามหลัก “คิดดี คิดให้ คิดเป็น เป็นสุข” (CPR :Creativity, Positivity, Responsibility to social) ดังนี้

1. Creativity (C) หมายถึง การสนับสนุนให้เด็กมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ฝึกให้เด็กวางเป้าหมายอย่างเป็นขั้นตอน รวมทั้งให้เด็กได้ใช้ความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยตัวเองผ่านการเล่นและในชีวิตประจำวัน ซึ่งนำไปสู่การสร้างสรรค์สังคม คือ ความสามารถในการผลิตสิ่งใหม่ๆ ให้แก่สังคม

2. Positivity (P) หมายถึง การสนับสนุนให้เด็กมีความคิดเชิงบวก ซึ่งความคิดเชิงบวกนี้ จะช่วยให้เด็กรู้จักยืดหยุ่นทางความคิดหรือปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้ดี สอนให้ลูกเรียนรู้ที่จะสร้างกำลังใจให้ตนเอง และสร้างกำลังใจให้ผู้อื่น รวมทั้งรู้เท่าทันอารมณ์ของตนเองและวิธีจัดการอารมณ์ เรียนรู้และเข้าใจในอารมณ์ของผู้อื่นด้วย

3. Responsibility to social (R) หมายถึง การทำประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม โดยการสนับสนุนให้เด็กมีจิตสำนึกต่อสังคมที่ดี สร้างความรู้สึกการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในโรงเรียน ที่บ้าน ชุมชน และสังคม ซึ่งจะทำให้เด็กสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ แนวทางในการส่งเสริมให้เด็ก “คิดดี คิดให้ คิดเป็น เป็นสุข” นั้น สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองควรมีความพร้อมในการดูแลเด็ก สร้างความผูกพัน ใกล้ชิด ไว้วางใจกัน ระหว่างเด็กและพ่อแม่ผู้ปกครอง เปิดโอกาสให้เด็กได้เล่นสนุกผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ยอมรับในความแตกต่างของเด็กแต่ละคน ชื่นชมในความพยายามความตั้งใจของเด็ก และเสริมพลังใจให้ลูกไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรค อีกทั้งผู้ใหญ่ควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กและควรกระตุ้นให้เด็กมีส่วนร่วมในการพัฒนาตัวเองในแต่ละด้านด้วย ก็จะก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเด็กไทยได้ อธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าว

 

 

  View : 1702


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 วันนี้ 191
 เมื่อวาน 1,023
 สัปดาห์นี้ 191
 สัปดาห์ก่อน 9,374
 เดือนนี้ 20,088
 เดือนก่อน 31,322
 จำนวนผู้เข้าชม 346,497
  Your IP : 3.239.109.55

Untitled Document