Page 11 - แนวทางการดูแลช่วยเหลือเด็กติดเกม
P. 11

ซึ่งคาดว่าการใช้อินเทอร์เน็ตของกลุ่มวัยรุ่นน่าจะมีแนวโน้ม
      เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ จากผลการสำารวจเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

      มัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ระหว่างเดือนธันวาคม
      2555-มกราคม 2556 โดยสำานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และ
      คุณภาพเยาวชน (สสค.) ร่วมกับสถาบันวิจัยรามจิตติ พบเด็กไทยร้อยละ

      76 ใช้เวลากับเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ค ไลน์ วอทส์แอพ
      บ่อยเป็นประจำา ร้อยละ 51 เช็คข้อความทางโทรศัพท์หรือเครือข่ายสังคม

      ออนไลน์ทันทีที่ตื่นนอน และอีกร้อยละ 40 คุยโทรศัพท์หรือเล่นแชทใน
      เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นสิ่งสุดท้ายก่อนนอน

                                     5
             แนวทางการดูแลช่วยเหลือผู้ปกครองและวัยรุ่นที่มีปัญหาติดเกม
                        สำาหรับบุคลากรสาธารณสุข
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16