Page 2 - แนวทางการดูแลช่วยเหลือเด็กติดเกม
P. 2

แนวทางการดูแลช่วยเหลือผู้ปกครองและวัยรุ่น

       ที่มีปัญหาติดเกม สำาหรับบุคลากรสาธารณสุข      บรรณาธิการบริหาร  นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน
                  พญ.วิมลรัตน์ วันเพ็ญ
      บรรณาธิการวิชาการ  นายนันทยุทธ หะสิตะเวช

      พิมพ์ครั้งที่ 1    สิงหาคม 2556   จำานวน 1,500 เล่ม


      ผลิตโดย       สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
                กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

      โทรศัพท์      0 2248 8999   โทรสาร 0 2248 8998


      พิมพ์ที่      บริษัทดีน่าดู มีเดีย พลัส จำากัด


       ข้อมูลทางบรรณานุกรม
       สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
       แนวทางการดูแลช่วยเหลือผู้ปกครองและวัยรุ่นที่มีปัญหาติดเกมสำาหรับบุคลากร
       สาธารณสุข กรุงเทพฯ : บริษัทดีน่าดู มีเดีย พลัส จำากัด, 2556……หน้า
       1. การจัดกิจกรรมช่วยเหลือเด็กติดเกม 2. เด็กติดเกม
       3. ผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตวัยรุ่น
       I. ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน, บรรณาธิการ. II. นันทยุทธ หะสิตะเวช, บรรณาธิการ.
       ISBN 978-616-11-1901-0

      สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ การเผยแพร่หรือทำาซ้ำาข้อความบางส่วนหรือทั้งหมดในหนังสือ
      เล่มนี้ ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จากสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
   1   2   3   4   5   6   7