Page 4 - โปรแกรมเสริงสร้างทักษะชีวิตวัยรุ่น
P. 4

ค�ำน�ำ

         วัยรุ่นเป็นวัยที่อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต อันเป็นผลจากการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
      ทั้งด้านสภาพร่างกาย จิตใจ และสังคม ปัจจุบันประเทศไทยมีวัยรุ่นซึ่งเป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง
      15 - 21 ปี จ�านวน 4,266,603 คน (ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 2554) และในอนาคตวัยรุ่นเหล่านี้

      จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ หรือเป็นวัยท�างานที่จะเป็นก�าลังส�าคัญของประเทศต่อไป ปัจจัยปกป้องที่
      ส�าคัญส�าหรับวัยรุ่นในการพัฒนาตนเอง รวมถึงความเข้มแข็งในการเผชิญปัญหาและความเสี่ยง
      ต่างๆ ในชีวิต คือการที่วัยรุ่นจะต้องมีทักษะที่เรียกว่า “ทักษะชีวิต” เป็นทักษะที่จ�าเป็นในชีวิต

      ประจ�าวันที่จะท�าให้วัยรุ่นมีความสามารถในการปรับตัวและมีพฤติกรรมไปในทิศทางที่ถูกต้องใน
      การเผชิญกับสิ่งต่างๆ ที่จะเข้ามาในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ การที่วัยรุ่นจะมีทักษะชีวิตอย่าง
      เหมาะสมกับสถานการณ์และลักษณะปัญหาต่างๆ ได้นั้น จ�าเป็นต้องเกิดการเรียนรู้จากความเข้าใจ
      และมีการฝึกฝนผ่านประสบการณ์ตรงด้วยกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ควรเป็นกิจกรรมที่มาจากความ

      ต้องการที่แท้จริงและมีลักษณะเหมาะสมกับวัยรุ่นแต่ละชุมชน
         สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ได้พัฒนาคู่มือโปรแกรมเสริมสร้างทักษะชีวิต
      ส�าหรับวัยรุ่น โดยน�าประสบการณ์ความส�าเร็จจากหลักสูตรการพัฒนาความฉลาด 4 ด้าน ส�าหรับ

      วัยรุ่นไทย ตามโครงการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทยกลุ่มวัยรุ่น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากร
      ที่จัดกิจกรรมทักษะชีวิตกับวัยรุ่น ได้น�ามารวบรวมพัฒนาให้เกิดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต
      วัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง โดยมุ่งเน้นเสริมสร้างความภาคภูมิใจ (Self-esteem) ในตนเองของวัยรุ่นเพื่อ
      เป็นเกราะป้องกันตนเองไม่ให้เกิดปัญหาพฤติกรรม และมุ่งพัฒนากิจกรรมที่ตรงกับความต้องการ

      ของวัยรุ่นปัจจุบัน รวมทั้งเพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขสามารถน�าไปใช้ง่ายและขยายผลต่อไป
      ซึ่งเป็นการช่วยสนับสนุนพัฒนาวัยรุ่นให้แข็งแกร่งเติบโตเป็นก�าลังส�าคัญของประเทศต่อไป
                                (แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์)
                      ผู้อ�านวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
   1   2   3   4   5   6   7   8   9