Page 3 - เล่ม1 ''พ่อแม่สุขสันต์...รู้ทันตัวเอง''
P. 3

พ่อแม่สุขสันต์...รู้ทันตัวเอง
          ความสุขของลูกเมื่อเติบโตเป็นวัยรุ่น คือได้ดำาเนินชีวิตในแบบ

       ที่เขาถนัด และเลือกทางเดินด้วยตัวเอง พ่อแม่ที่มีความสุข คือพ่อแม่
       ที่ดูแลตัวเองทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ เป็นเสาหลักที่พึ่งพิงและ
       ที่ปรึกษาของลูก คอยสนับสนุนและแบ่งปันข้อคิดประสบการณ์ดีๆ

       ให้กับลูกยามที่เขาต้องการ….
          เมื่อลูกเริ่มเข้าสู่วัยรุ่น พวกเขาจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
       ไม่ว่าจะเป็นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ความคิด จนพ่อแม่หลายคนงงว่า

       ลูกน้อยตัวเล็กที่แสนจะติดพ่อแม่คนเดิมนั้นหายไปไหน พ่อแม่หลายคน
       รับมือไม่ทัน ไม่ได้เตรียมความพร้อมสำาหรับการปรับตัว และทำาความ

       เข้าใจกับธรรมชาติของวัยรุ่น ทำาให้เกิดปัญหาครอบครัวตามมา
          พ่อแม่ต้องเข้าใจว่าคนทุกคนมีความแตกต่างกันเป็นเรื่องธรรมดา
       พ่อกับแม่เองยังมีนิสัยต่างกัน ดังนั้นลูกแต่ละคนย่อมแตกต่างกัน             สิ่งสำาคัญของการอยู่ร่วมกัน


               คือ ‘การเรียนรู้’ และ

         ‘การยอมรับความแตกต่างอย่างเข้าใจ’

                     พ่อแม่สุขสันต์...รู้ทันตัวเอง (ฉบับปรับปรุง) 3
   1   2   3   4   5   6   7   8