Page 8 - เล่ม1 ''พ่อแม่สุขสันต์...รู้ทันตัวเอง''
P. 8

2
    คุณเป็นอย่างไรเวลาเสนอความคิดเห็นในครอบครัว

            ก                  ข


      ฉันจะเล่นบทพ่อแม่แสนดี        ฉันจะเล่นบทเป็นทนายความ
      สุดแสนจะเข้าใจ บางครั้งใช้      ยิงคำาถามเพื่อให้ได้ข้อมูลและ

      อารมณ์และดูเหมือนเล่นละคร      ความคิดเห็นที่หลากหลายและ
      บ้าง แต่นั่นก็เพื่อให้พวกเขา     รอบด้าน ข้อมูลพวกนี้แหละที่
      เข้าใจฉันได้ดีขึ้น          ทำาให้ฉันเข้าใจโลกและคนรอบ
                        ข้างได้ดีขึ้น


                              ค


                        ฉันมักรับบทเปาบุ้นจิ้น ตรงไป
                        ตรงมา ไม่ชอบใช้คำาพูดสวยหรู
                        หรืออ้อมค้อม ฉันแสดงความ
                        คิดเห็นตามที่เข้าใจ ครอบครัว
                        ของฉันต่างรู้ได้ว่าฉันเป็นคน

                        ซื่อสัตย์และจริงใจ

     8  คู่มือค้นพบความสุขกับลูกวัยรุ่น เล่ม 1
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13