Page 10 - คู่มือการจัดกิจกรรมการดูแลวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง สำหรับพ่อแม่
P. 10

กิจกรรม:         คำ�ถ�ม...ชวนคิด      วัตถุประสงค์
       1. เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทบทวนพฤติกรรม วิธีการเลี้ยงดู และบทบาทของตนเอง ที่มีต่อลูกวัยรุ่น

       2. เพื่อใช้เป็นกิจกรรมเริ่มต้น สร้างพลังใจให้ผู้ปกครอง เตรียมความพร้อมเข้าสู่กิจกรรมอื่นๆ ต่อไป


      แนวคิดพื้นฐาน

       การตั้งคำาถาม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองหยุดคิด และทบทวนเกี่ยวกับ ความคิด อารมณ์ ความรู้สึก และพฤติกรรม
      ที่แสดงออกกับลูกวัยรุ่น และสมาชิกในครอบครัว จะช่วยให้ผู้ปกครองเกิดความตระหนักในบทบาทของตนเองและ

      บรรยากาศในครอบครัว เกิดความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาตนเองเพื่อช่วยเหลือลูกวัยรุ่น


      เวลา

       45 นาที      วิธีดำาเนินกิจกรรม
       1. วิทยากรนำาผู้ปกครองเข้าสู่กิจกรรม โดยให้ผู้ปกครอง สงบนิ่ง อยู่กับตนเองอาจเปิดเพลงบรรเลง เพื่อให้
        บรรยากาศ สงบ ที่เอื้อต่อการสำารวจจิตใจตนเอง

        “ขอให้ทุกท่านนั่งในท่าที่สบาย หายใจเข้า-ออก อย่างสบาย หายใจเข้าท้องพอง หายใจออกท้องยุบ อาจจะ
        หลับตาหรือไม่ก็ได้”

       2. วิทยากรอ่านคำาถามดังต่อไปนี้ โดยใช้นำ้าเสียงที่นุ่มนวล ด้วยจังหวะการพูดค่อนข้างช้า เพื่อให้ผู้ปกครองค่อยๆ
        ทบทวนตนเอง
        “ครั้งแรก...เมื่อรู้ว่า...กำาลังจะมีลูกคุณพ่อคุณแม่รู้สึกอย่างไร…

        ตอนที่เห็นลูก ลืมตาครั้งแรก…
        ตอนที่ได้ยินคำาพูดแรกของลูก...

        ครั้งแรกที่เห็นลูกน้อยบาดเจ็บ มีเลือดออก หรือครั้งที่ลูก ไม่สบาย ตอนนั้นคุณรู้สึกอย่างไร
        ความรู้สึก...เมื่อเห็นลูกวัยรุ่น แต่งชุดนักเรียน ไปโรงเรียน และไปสอบครั้งแรก
        คุณพ่อคุณแม่ ยังจำาความรู้สึกนี้ได้หรือไม่”

        ....
        “ต่อไปนี้... ขอให้ท่านนึกทบทวนไปถึงบรรยากาศภายในบ้าน นึกถึงลูกวัยรุ่นที่บ้าน ในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา

        ระหว่างท่านกับลูก เกิดอะไรขึ้นบ้าง อาจเป็นเรื่องราวที่ท่านพึงพอใจ หรือ ไม่พอใจก็ตาม…
        ที่จริงแล้ว ท่านอยากมองเห็นความสัมพันธ์ของท่านกับลูกวัยรุ่นเป็นอย่างไร”
       วิทยากรให้ผู้ปกครองทบทวนตนเองอย่างสงบ ประมาณ 3 นาที                                  คู่มือการจัดกิจกรรมการดูแลวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง 5
                                              สำาหรับ พ่อแม่
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15