Page 13 - คู่มือการจัดกิจกรรมการดูแลวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง สำหรับพ่อแม่
P. 13

กิจกรรม: ลูกโป่งอ�รมณ์

      วัตถุประสงค์

       เพื่อให้ผู้ปกครองได้เรียนรู้สาเหตุ ตัวกระตุ้น และวิธีการควบคุมและจัดการอารมณ์ที่เหมาะสม      แนวคิดพื้นฐาน
       การที่ผู้ปกครองได้ทบทวนและเรียนรู้ในการเข้าใจอารมณ์ตนเอง สาเหตุ ตัวกระตุ้นและการแสดงออก รวมทั้งได้
      มีการฝึกฝนตนเองที่จะจัดการอารมณ์อย่างเหมาะสม จะช่วยให้เกิดผลดีต่อตนเองและคนรอบข้าง โดยเฉพาะส่งผลต่อ

      สัมพันธภาพที่ดีภายในครอบครัว      เวลา
       1 ชั่วโมง 30 นาที      วิธีดำาเนินกิจกรรม
       1. วิทยากรนำาเข้าสู่กิจกรรม โดยสุ่มถามผู้ปกครองถึงอารมณ์ต่างๆ ของคนเรา และอารมณ์ที่มีผลกระทบต่อตนเอง

           และผู้อื่นมากที่สุด
       2. วิทยากรเชื่อมโยงสู่การเรียนรู้ “อารมณ์โกรธ” ที่เป็นอารมณ์ที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่นอย่างชัดเจน โดย
           ให้ผู้ปกครองทุกคนนึกถึงเหตุการณ์ในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมาที่ทำาให้มีอารมณ์โกรธรุนแรงมากที่สุด

       3. วิทยากรแจกลูกโป่งคนละ 1 ใบ โดยให้ผู้ปกครองเป่าลูกโป่งให้มีขนาดตามระดับความรุนแรงของอารมณ์โกรธ
           ที่ตนเองมีต่อเหตุการณ์นั้น

       4. วิทยากรสุ่มถามคนที่เป่าลูกโป่งขนาดใหญ่ที่สุดสัก2-3 คน โดยให้เล่ารายละเอียดของเหตุการณ์ที่ทำาให้โกรธ
           พร้อมถามถึงสาเหตุที่ทำาให้โกรธ
       5. วิทยากรเชื่อมโยงถึงขนาดของลูกโป่งและความรุนแรงของความโกรธ จากนั้นให้ผู้ปกครองคนอื่นๆ ร่วมทบทวน

           สาเหตุของความโกรธและวิทยากรสรุปเพิ่มเติม
            สาเหตุของอารมณ์โกรธ (เพิ่มเติมคำาตอบจากกลุ่ม) เช่น

            - ความคาดหวัง อยากให้ผู้อื่นทำาตามแล้วไม่ได้ดังหวังผิดหวัง
            - ความคาดหวังต่อตัวเอง รู้สึกละอาย
            - ถูกรบกวนความเป็นส่วนตัว ถูกเรียกร้องมากเกินไป

            - รู้สึกคับข้องใจที่ไม่สามารถทำาบางสิ่งที่เราตั้งใจ
       6. วิทยากรให้ผู้ปกครองทำาลายลูกโป่งตามวิธีการของแต่ละคน จากนั้นสุ่มถามโดยสังเกตจาก วิธีการทำาลายลูกโป่ง

           กริยาท่าทางของผู้ปกครองเมื่อลูกโป่งแตก เช่น อาการสะดุ้ง ตกใจ การอุดหู ท่าทางกลัว ฯลฯ และเชื่อมโยงสู่
           ผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อลูกโป่งแตก เปรียบเทียบกับผลกระทบของอารมณ์โกรธที่ส่งผลต่อตนเองและคนรอบข้าง
       7. วิทยากรสุ่มถามผู้ปกครองเรื่องการรับรู้อารมณ์โกรธ“คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าตนเองกำาลังโกรธ” เช่น สังเกตหน้า

           ตนเอง คิ้วขมวด มือสั่น ตัวสั่น หน้าแดง เป็นต้นจากนั้น วิทยากรเชื่อมโยงให้เห็นประเด็น การรู้ทันอารมณ์ตนเอง
           ด้วยการสังเกตปฏิกิริยาของร่างกาย


          คู่มือการจัดกิจกรรมการดูแลวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง
      8
          สำาหรับ พ่อแม่
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18