Page 6 - คู่มือการจัดกิจกรรมการดูแลวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง สำหรับพ่อแม่
P. 6

บทที่ 1                    คู่มือก�รเสริมสร้�งทักษะผู้ปกครอง
                    เพื่อก�รเลี้ยงดูลูกวัยรุ่น
         คู่มือการจัดกิจกรรมการดูแลวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงสำาหรับพ่อแม่ กิจกรรมสำาหรับผู้ปกครองที่มีลูกวัยรุ่น จัดทำาขึ้นสำาหรับ

      บุคลากรสาธารณสุข ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลวัยรุ่นและผู้ปกครอง เนื่องจากการเลี้ยงดูของผู้ปกครองและความสัมพันธ์
      ภายในครอบครัว เป็นองค์ประกอบที่สำาคัญมากต่อพฤติกรรมและอารมณ์ของเด็กวัยรุ่น ดังนั้น การดูแลสุขภาพจิต

      ผู้ปกครองและพัฒนาทักษะการเลี้ยงดูลูกวัยรุ่น จึงเป็นสิ่งสำาคัญที่จะช่วยลดปัญหาอารมณ์และพฤติกรรมวัยรุ่น รวมทั้ง
      ความขัดแย้งภายในบ้าน ไม่น้อยไปกว่าการดูแลที่ตัววัยรุ่นเอง
         การดูแลช่วยเหลือผู้ปกครองลูกวัยรุ่น (รายละเอียดในภาคผนวก) การจัดกิจกรรมกลุ่มผู้ปกครอง อยู่ในขั้นตอนที่ 2

      ของการดูแลช่วยเหลือผู้ปกครอง เหมาะสำาหรับกลุ่มผู้ปกครองที่มีลูกในวัยรุ่น หรือย่างเข้าสู่วัยรุ่น ในกรณีที่ผู้ปกครอง
      ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการเลี้ยงดูอย่างเหมาะสม ซึ่งการศึกษาด้วยตัวเองจากการอ่านคู่มือความรู้

      และสื่อต่างๆ ยังไม่เพียงพอ


      วัตถุประสงค์ของคู่มือการจัดกิจกรรม

         1. สามารถจัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจและปรับทัศนคติของผู้ปกครองที่มีต่อลูกวัยรุ่น
         2. สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและแนวทางการเลี้ยงดูลูกวัยรุ่นที่เหมาะสม

         3. กิจกรรมช่วยเหลือและดูแลสุขภาพจิตผู้ปกครองวัยรุ่น
         4. ฝึกทักษะที่จำาเป็นต่อการเลี้ยงดูลูกวัยรุ่น      กรอบแนวคิดของกิจกรรม
         จากการทบทวนรายงานการถอดบทเรียนจากแผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต, มูลนิธิ PATH2HEALTH และแผนการ

      สร้างเสริมสุขภาวะทางเพศพบว่า ในการอบรมผู้ปกครองแต่ละครั้ง อย่างตำ่าต้องมีเวลาครึ่งวันถึงหนึ่งวัน มีขนาดของกลุ่ม
      ไม่ใหญ่ จึงจะได้ผลของการอบรมที่ดี แต่มักพบอุปสรรคเรื่องผู้ปกครองไม่สามารถเข้าอบรมได้หลายวันเนื่องจากติดภาระ
      ด้านการงานหรือครอบครัว

         จากการทบทวนหลักสูตรสำาหรับผู้ปกครอง พบว่า มีหลักสูตร 2 วัน ขึ้นไปหลายหลักสูตร เช่น หลักสูตรของมูลนิธิ
      PATH2HEALTH, การจัดอบรมเรื่องเพศคุยได้ในครอบครัวของสำานักอนามัยการเจริญพันธุ์ และคอร์สอบรม “พลิกมุมมอง

      เรื่องเพศคุยกับลูกเชิงบวกของ สสส. ทางสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์จึงได้พัฒนาหลักสูตรอบรมสำาหรับ
      ผู้ปกครองโดยมีระยะเวลาการอบรม 1 วัน เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ที่ผู้ปกครองมีข้อจำากัดด้านเวลา ให้สามารถ
      เข้ารับการอบรมได้                                  คู่มือการจัดกิจกรรมการดูแลวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง 1
                                              สำาหรับ พ่อแม่
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11