Page 9 - คู่มือการจัดกิจกรรมการดูแลวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง สำหรับพ่อแม่
P. 9

กิจกรรม : เสริมคว�มมั่นใจก�รเป็นผู้ปกครอง                   ทัศนคติและคว�มเข้�ใจ       กิจกรรม ปรับทัศคติผู้ปกครองที่มีต่อวัยรุ่น ส่งเสริมการทบทวนตัวเอง


               และการมองวัยรุ่นอย่างเข้าใจ เพิ่มความมั่นใจในการเป็นผู้ดูแล


          คู่มือการจัดกิจกรรมการดูแลวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง
      4
          สำาหรับ พ่อแม่
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14