Page 4 - คู่มือหลักสูตรการให้การปรึกษาวัยรุ่น สำหรับบุคลากรสาธารณสุข
P. 4

คำ�นำ�          คู่มือหลักสูตรการให้การปรึกษาวัยรุ่นสำาหรับบุคลากรสาธารณสุข
         ได้พัฒนาเนื้อหาวิชาการผ่านทาง Online ตลอดจนมีการฝึก

         ทักษะต่างๆ ของการให้การปรึกษาวัยรุ่นที่จำาเป็น เพื่อเป็นพื้นฐาน
         สำาหรับบุคลากรสาธารณสุขในการพัฒนาต่อยอดเรียนรู้เทคนิคหรือรูปแบบ
         การให้การปรึกษาวัยรุ่นเฉพาะทางอื่นๆ โดยผู้ที่ผ่านหลักสูตร สามารถ

         นำาไปใช้ประยุกต์ความรู้ทักษะที่ได้ให้เหมาะสมกับวัยรุ่นที่มารับบริการ
         ในแต่ละบริบทของพื้นที่

          สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต
         กระทรวงสาธารณสุข มุ่งหวังให้คู่มือฉบับนี้เป็นประโยชน์ในการสนับสนุน
         การพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่เป็นพลังสำาคัญ

         ที่จะผลักดันระบบบริการสุขภาพวัยรุ่นเป็นไปอย่างมีคุณภาพและเกิด
         ประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อวัยรุ่นของประเทศ                         (แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์)
                    สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

                                มิถุนายน 2558


                                      ก
   1   2   3   4   5   6   7   8   9