Page 2 - บันทึกประสบการณ์ทีมสหวิชาชีพ
P. 2

บันทึกประสบการณ์ทีมสหวิชาชีพ
      ในการทำ�งานด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น “ห่วงใยและเข้าใจ”


      บรรณาธิการบริหาร   แพทย์หญิงมธุรดา  สุวรรณโพธิ์
                นายแพทย์ทวีศิลป์  วิษณุโยธิน
                แพทย์หญิงวิมลรัตน์ วันเพ็ญ
      บรรณาธิการวิชาการ   นางสาวจันทร์ชนก  โยธินชัชวาล
                นางสาวจุฬาลักษณ์  รุ่มวิริยะพงษ์
      พิมพ์ครั้งที่ 1   เมษายน 2557 จำานวน 1,500 เล่ม
      ผลิตโดย       สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
                กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
                โทรศัพท์ 0 2248 8999

                โทรสาร 0 2248 8998
   1   2   3   4   5   6   7