Page 11 - เด็กเอลดี คู่มือสำหรับครู
P. 11

คุณครูจะสังเกตเด็กแอลดีได้อย่างไร  ความบกพร่องด้านการอ่าน
         - มีปัญห�ก�รใช้ส�ยต�ร่วมกับมือ เช่น ก�รกะระยะระหว่�งสิ่งของ
  วัยอนุบาล   - อ่�นหนังสือไม่ออก อ่�นได้แต่คำ�ศัพท์ง่�ยๆ ที่สะกดตรงไปตรงม�
          ก�รหยิบแยกวัตถุเล็กๆ จ�กพื้นหลัง
  - เด็กมีประวัติเริ่มพูดช้� เช่น พูดคำ�แรก เมื่ออ�ยุ 1 ขวบครึ่ง หรือ    หรือคำ�ที่เห็นบ่อยๆ
 2 ขวบ      วัยประถมศึกษา จะพบคว�มบกพร่องท�งทักษะก�รเรียนด้�นต่�งๆ ดังนี้
         - มีปัญห�ในก�รสะกดคำ�ต�มเสียงพยัญชนะ สระ ตัวสะกด
  - เด็กมีประวัติพูดไม่ชัด หรือ ยังมีก�รออกเสียงไม่ชัดในบ�งพยัญชนะ     ความบกพร่องด้านการอ่าน
         - มีปัญห�ในก�รจำ�ตัวอักษรให้ตรงกับเสียง
  - มีก�รพูดสลับคำ�,เรียงประโยคไม่ถูก    - อ่�นหนังสือไม่ออก อ่�นได้เฉพ�ะคำ�ศัพท์ง่�ยๆ
         - อ่�นช้� อ่�นตะกุกตะกัก อ่�นข้�ม อ่�นเด�คำ�จ�กตัวอักษรแรก
  - พูดตะกุกตะกัก หรือบอกชื่อวัสดุที่ต้องก�รไม่ได้ ได้แต่ชี้สิ่งของนั้น    - มีปัญห�ในก�รจดจำ�และสะกดคำ�ต�มเสียงพยัญชนะ สระ ตัวสะกด
         - อ่�นคำ�ศัพท์ย�กๆ ไม่ได้ เช่น คำ�ควบกลำ้� คำ�ก�รันต์ คำ�สระลดรูป
  - มีปัญห�ก�รสื่อส�ร เช่น พูดแล้วคนอื่นฟังไม่เข้�ใจ หรือ ฟังคนอื่น และวรรณยุกต์
          คำ�สะกดเฉพ�ะ
 พูดไม่เข้�ใจ    - อ่�นช้� มีคว�มย�กลำ�บ�กในก�รอ่�นหนังสือ เช่น อ่�นคำ� สะกดคำ�
         - สอนแล้วจำ�ย�ก จำ�ได้แล้วลืมง่�ย
  - มีปัญห�ก�รใช้กล้�มเนื้อมัดเล็กมีลักษณะงุ่มง่�มเชื่องช้� เช่น    - อ่�นได้แต่สรุปจับใจคว�มไม่ได้
          จึงทำ�ให้อ่�นตะกุกตะกัก อ่�นออกเสียงไม่ชัดเจน ทำ�ป�กขมุบขมิบ
 ก�รหยิบสิ่งของ ก�รผูกเชือกรองเท้� ติดกระดุมเสื้อ จับดินสอ   - อ่�นคำ�ศัพท์ผิดเพี้ยนจ�กคำ�เดิม เนื่องจ�กเด�คำ�จ�กตัวอักษรแรก เช่น
 ไม่ถนัด เขียนหนังสือแล้วเมื่อยเร็ว ความบกพร่องในการเขียน
          เพื่อน อ่�นเป็น พี่ เที่ยว อ่�นเป็น ที่ เข� อ่�นเป็น ข�
  - มีปัญห�ก�รใช้ส�ยต�ร่วมกับมือ เช่น ก�รกะระยะระหว่�งสิ่งของ     - แยกคำ�ศัพท์ในก�รอ่�นไม่ได้ เช่น พย�ย�ม = พ�-ย�ย เขล� = เข-ล�
         - สะกดคำ�ผิด เขียนได้แต่พยัญชนะต้น แต่เลือกใช้ตัวสะกด สระ
 ก�รหยิบแยกวัตถุเล็กๆ จ�กพื้นหลัง   - อ่�นคำ�ศัพท์ย�กๆ ไม่ได้ เช่น คำ�ควบกลำ้� คำ�ก�รันต์ คำ�ที่สะกด
          วรรณยุกต์ ไม่ถูกต้อง เช่น มะเขือเทศ เขียนเป็น มะเขงเทก
         - เขียนพยัญชนะได้ไม่ครบ 44 ตัว เขียนได้แต่ตัวที่ใช้บ่อยๆ
          ไม่ตรงต�มม�ตร� หรือ คำ�ที่มีกฎเกณฑ์ม�กขึ้น เช่น สนุกสน�น
          เพลิดเพลิน รัฐมนตรี สัญลักษณ์ ร�ชพฤกษ์
          ตัวที่ไม่ค่อยได้เขียนจะเขียนไม่ได้ เช่น ฒ ฏ ฑ
         - เรียนรู้คำ�ศัพท์ใหม่ๆ ได้จำ�กัด พัฒน�ด้�นก�รอ่�นช้�ม�ก สอนแล้ว
         - เขียนกลับซ้�ย ขว� เหมือนส่องกระจก สับสนก�รม้วนหัวเข้� - ออก
          จำ�ย�ก วันนี้อ่�นได้พรุ่งนี้ลืมแล้ว
         - สับสนก�รเขียน – อ่�น คำ�พ้องรูป พ้องเสียง หรือพยัญชนะที่มีเสียง
         - สรุปใจคว�มของก�รอ่�นไม่ได้
          เหมือนกัน เช่น พ ภ ผ, ส ศ ษ
         - ข�ดคว�มสนใจและหลีกเลี่ยงก�รอ่�นหนังสือ เพร�ะก�รอ่�น
         - มีคว�มบกพร่องในก�รใช้คำ�ศัพท์ในก�รแต่งประโยค ก�รเขียน
          เป็นเรื่องย�กสำ�หรับเด็ก
          เรียงคว�มเรียบเรียงเนื้อห�ในก�รเขียนตอบคำ�ถ�มหรือก�รจดง�น
         - เมื่ออ่�นวิช�ภ�ษ�ไทยไม่ได้ วิช�อื่นๆ ที่ต้องใช้ทักษะก�รอ่�นก็จะมี

          ปัญห�เช่นเดียวกัน 10 เด็กแอลดี คู่มือสำ�หรับครู                     11 11
                        เด็กแอลดี คู่มือสำ�หรับครู
                        เด็กแอลดี คู่มือสำ�หรับครู
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16