Page 12 - เด็กเอลดี คู่มือสำหรับครู
P. 12

ความบกพร่องด้านการเขียนสะกดคำา

         - เขียนพยัญชนะทั้ง 44 ตัว ได้ไม่ครบ เขียนตัวย�กไม่ได้ เช่น ฐ ฎ ฒ ณ
          เขียนกลับด้�น สับสนระหว่�งก�รม้วนหัวเข้� – ออก เช่น พ-ผ ค-ด
          ถ-ภ และตัวที่หัวหยัก เช่น ต ฆ ฎ ฏ

         - เขียนสระทั้ง 32 ตัว ได้ไม่ครบ เขียนได้เฉพ�ะสระง่�ยๆ เสียงเดี่ยว เช่น
          อ� อี อู แต่เขียนสระเสียงผสมไม่ได้ เช่น เอ�ะ เอือ เอีย

         - สะกดคำ�ผิด มักเขียนได้เฉพ�ะพยัญชนะต้น แต่เลือกใช้สระ ตัวสะกด
          และวรรณยุกต์ไม่ถูกต้อง ทำ�ให้เขียนแล้วอ่�นไม่ออก เช่น สงส�ร
          เขียนเป็น ส�ยส� กระด�ษ เขียนเป็น กะบ�ด

         - มีปัญห�ในก�รก�รเขียนคำ�ที่สะกดไม่ตรงต�มม�ตร� ก�รใช้ก�รันต์
          คำ�ย�กหรือคำ�ที่มีหล�ยพย�งค์ เด็กจะเขียนต�มเสียงที่ได้ยิน เช่น

          พิสูจน์ – พิสูต ธรรมช�ติ – ทำ�มะช� ประวัติศ�สตร์ – ประวัดส�ด
     ความบกพร่องด้านการคำานวณ
         - เรียงลำ�ดับตัวอักษร พยัญชนะ สระ ตัวสะกด วรรณยุกต์ ตัวก�รันต์
         - ไม่เข้�ใจค่�ของตัวเลข เช่น นับจำ�นวนได้ไม่ตรงกับเลข เช่น เห็นเลข
          ผิดตำ�แหน่งของคำ� เช่น เจ็บป่วย – เจ็บป่ยว สัตว์ป่� – ตยว์ป่�
          5 แต่ไม่เข้�ใจว่�หม�ยถึงของจำ�นวน 5 ชิ้น
         - สับสนในก�รเขียนและก�รสะกดคำ�ที่พ้องเสียง เช่น ณ น เสียง นอ
         - ไม่เข้�ใจค่�ของตัวเลขในหลัก เช่น 540 ไม่เข้�ใจว่� 5 = 500,
          ศ ษ ศ เสียง สอ
          4 = 40 เป็นต้น
         - มีคว�มบกพร่องในก�รใช้คำ�ศัพท์ ก�รแต่งประโยค ก�รเว้นวรรค
         - สับสนในหลักก�รคิดเลข ไม่เข้�ใจหลักก�รบวก ก�รลบ ก�รคูณ
          ก�รใช้ไวย�กรณ์และก�รเรียบเรียงเนื้อห�ในก�รเขียน โดยมักเลือกใช้
          ก�รห�ร
          คำ�ศัพท์ง่�ยๆ ใช้คำ�ซำ้�ทำ�ให้ผู้อื่นอ่�นสิ่งที่เด็กเขียนไม่เข้�ใจ
         - เห็นสัญลักษณ์ท�งคณิตศ�สตร์แล้วไม่เข้�ใจคว�มหม�ย
         - หลีกเลี่ยงก�รเขียนหนังสือและก�รจดง�น หรือจดง�นช้�เพร�ะ
         - ปัญห�ในก�รวิเคร�ะห์โจทย์ปัญห�ที่เป็นตัวหนังสือ ไม่ส�ม�รถแปล
          ต้องดูต�มแบบทีละตัว
          เป็นประโยคสัญลักษณ์ท�งคณิตศ�สตร์ได้
         - ล�ยมือหย�บ ก�รเขียนไม่เป็นระเบียบ ตัวอักษรขน�ดไม่เท่�กัน
         - คิดเลขช้� ผิดพล�ด สับสนในก�รทด ก�รขอยืม
          เขียนไม่ตรงบรรทัด จัดว�งตำ�แหน่งไม่เหม�ะสม


    12 เด็กแอลดี คู่มือสำ�หรับครู
     12 เด็กแอลดี คู่มือสำ�หรับครู
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17