Page 13 - เด็กเอลดี คู่มือสำหรับครู
P. 13

ใครคือเด็กกลุ่มเสี่ยง?

         - เด็กที่มีปัญห�พัฒน�ก�รด้�นก�รพูดก�รสื่อส�รล่�ช้�
         - เด็กที่พ่อแม่ หรือญ�ติพี่น้องมีปัญห�คว�มบกพร่องท�งก�รเรียนรู้

         - เด็กสม�ธิสั้น เด็กที่มีปัญห�ท�งอ�รมณ์และพฤติกรรม
         - เด็กที่มีผลก�รเรียนตำ่�กว่�เกณฑ์     พบเด็กแอลดีได้บ่อยแค่ไหน
         เด็กแอลดีนั้นเร�พบได้ทุกช�ติ ทุกภ�ษ� ทั่วโลก ประม�ณร้อยละ 5 - 10

     ของเด็กวัยเรียน ดังนั้นในทุกโรงเรียนจะมีเด็กเหล่�นี้อยู่ชั้นเรียนด้วย     เพราะอะไรจึงเป็นแอลดี
         -  ก�รทำ�ง�นของสมองบ�งตำ�แหน่งบกพร่อง โดยเฉพ�ะตำ�แหน่งที่

          เกี่ยวข้องกับก�รเรียนรู้และก�รใช้ภ�ษ�ทั้งก�รอ่�น ก�รเขียนและ
          ก�รพูด

         - พันธุกรรม พบว่�เครือญ�ติอันดับแรกเด็กแอลดี ร้อยละ 35 – 40
          จะมีปัญห�ก�รเรียนรู้
         - ก�รได้รับบ�ดเจ็บระหว่�งคลอดหรือหลังคลอด

         - คว�มผิดปกติของโครโมโซม

                                    13
                        เด็กแอลดี คู่มือสำ�หรับครู 13
                        เด็กแอลดี คู่มือสำ�หรับครู
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18