Page 15 - เด็กเอลดี คู่มือสำหรับครู
P. 15

แพทย์สามารถวินิจฉัยเด็กแอลดีได้อย่างไร
  แพทย์จะทำาการรวบรวมข้อมูลจากสิ่งต่อไปนี้ ใครเป็นผู้ช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้

  - ก�รซักประวัติ ทั้งด้�นก�รเลี้ยงดู พัฒน�ก�รด้�นภ�ษ� ก�รสื่อส�ร    ต้องอ�ศัยคว�มร่วมมือจ�กบุคล�กร
 ประวัติก�รเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบ�ลถึงประถมศึกษ� ผลก�รเรียน  หล�ยฝ่�ย เช่น ท�งก�รศึกษ� ท�งก�รแพทย์

 สมุดก�รบ้�น ร�ยง�นจ�กโรงเรียน ผลกระทบที่เกิดขึ้นและ  ท�งสังคม และครอบครัว เป็นต้น
 ก�รช่วยเหลือที่ผ่�นม� รวมทั้งประวัติท�งพันธุกรรม เช่น ปัญห�
 ก�รอ่�นเขียนของเครือญ�ติ

  - ก�รค้นห�ปัญห�ท�งจิตใจที่อ�จเป็นส�เหตุหรือเป็นผลกระทบของ
 ปัญห�คว�มบกพร่องในก�รเรียนรู้ของเด็ก

  - ก�รทดสอบไอคิว และก�รทดสอบผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียน    การให้การช่วยเหลือทางการศึกษา
 (Wide range achievement test)   • สร้�งทัศนคติให้ผู้บริห�รเห็นคว�มสำ�คัญและให้ก�รสนับสนุน
         • อบรมคว�มรู้เรื่องโรคแอลดีและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นท�งก�รศึกษ�
          แก่ครูทั่วไป
         • เปิดโอก�สให้ครูที่สนใจหรือรับผิดชอบเรื่องนี้ ได้มีโอก�สศึกษ�และ

          พัฒน�ง�นก�รศึกษ�พิเศษในโรงเรียน
         • โรงเรียนควรจัดทำ�แผนก�รเรียนร�ยบุคคลให้สอดคล้องกับระดับ

          คว�มบกพร่องของเด็กแต่ละด้�น
         • ควรให้มีก�รจัดก�รเรียนแบบตัวต่อตัว หรือกลุ่มย่อย โดยปรับ
           ก�รสอนให้เหม�ะสมและมีรูปแบบที่หล�กหล�ย เช่น เด็กที่มี

           ปัญห�ท�งก�รเขียนอ�จใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ม�ช่วย เด็กที่มีปัญห�
           ด้�นก�รคำ�นวณอนุญ�ตให้ใช้เครื่องคิดเลข เด็กที่มีปัญห�ก�รอ่�น

           อ�จใช้เครื่องอัดเทปม�ช่วยโดยครูหรือผู้ปกครองอ่�นหนังสือใส่เทป
           แล้วเปิดให้เด็กฟัง เป็นต้น
         • ปรับวิธีก�รประเมินผลให้เหม�ะสมกับตัวเด็ก เช่น ให้เวล�ทำ�ข้อสอบ

           น�นกว่�เด็กปกติ ถ้�เด็กยังอ่�นข้อสอบไม่ออกครูควรอ่�นให้เด็กฟัง
           ถ้�เด็กยังเขียนไม่ได้ครูควรอนุญ�ตให้เด็กตอบข้อสอบด้วยว�จ�

 14 เด็กแอลดี คู่มือสำ�หรับครู
                        เด็กแอลดี คู่มือสำ�หรับครู 15 15
                        เด็กแอลดี คู่มือสำ�หรับครู
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20