Page 2 - เด็กเอลดี คู่มือสำหรับครู
P. 2

ชื่อหนังสือ  :  เด็กแอลดี คู่มือสำ�หรับครู
     จัดพิมพ์โดย  :  สถ�บันสุขภ�พจิตเด็กและวัยรุ่นร�ชนครินทร์
     พิมพ์ครั้งที่ 1  :  สิงห�คม 2555  จำ�นวน 1,000  เล่ม

     พิมพ์ครั้งที่ 2  :  มิถุน�ยน 2556  จำ�นวน 5,000  เล่ม (ฉบับปรับปรุง)
     พิมพ์ครั้งที่ 3  :  ธันว�คม 2556  จำ�นวน 2,000  เล่ม (ฉบับปรับปรุง)

     พิมพ์ครั้งที่ 4  :  เมษ�ยน 2557  จำ�นวน 4,000  เล่ม (ฉบับปรับปรุง)
     พิมพ์ครั้งที่ 5  :  สิงห�คม 2557  จำ�นวน 7,300  เล่ม
     พิมพ์ครั้งที่ 6  :  สิงห�คม 2560   จำ�นวน  500  เล่ม

     พิมพ์ที่   :  บริษัท บียอนด์ พับลิสชิ่ง จำ�กัด            ได้รับอนุญ�ตให้จัดพิมพ์จ�กสถ�บันร�ช�นุกูล     2 เด็กแอลดี คู่มือสำ�หรับครู
   1   2   3   4   5   6   7