Page 4 - เด็กเอลดี คู่มือสำหรับครู
P. 4

ส�รบัญ
                ส�รบัญ      ม�รู้จักศิษย์รักแอลดี                   7
      ม�รู้จักศิษย์รักแอลดี                   7
         เด็กแอลดีเป็นอย่�งไร                8
         เด็กแอลดีเป็นอย่�งไร                8
         คุณครูจะสังเกตเด็กแอลดีได้อย่�งไร         10
         คุณครูจะสังเกตเด็กแอลดีได้อย่�งไร         10
         พบเด็กแอลดีได้บ่อยแค่ไหน              14
         พบเด็กแอลดีได้บ่อยแค่ไหน              13
         เพร�ะอะไรจึงเป็นแอลดี               14
         เพร�ะอะไรจึงเป็นแอลดี               13
         แพทย์ส�ม�รถวินิจฉัยเด็กแอลดีได้อย่�งไร       15
         แพทย์ส�ม�รถวินิจฉัยเด็กแอลดีได้อย่�งไร       14
         ใครเป็นผู้ช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้          16
         ใครเป็นผู้ช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้          15
      แนวท�งก�รช่วยเหลือเด็กแอลดีในโรงเรียน          18
      ทร�บหรือไม่ว่�แอลดีถือเป็นคว�มพิก�รประเภทหนึ่ง      17
         แผนก�รศึกษ�เฉพ�ะร�ยบุคคล (IEP)           19
      แนวท�งก�รดูแลช่วยเหลือเด็กแอลดีในโรงเรียน        18
         รูปแบบก�รเรียนก�รสอนสำ�หรับเด็กแอลดี        20
         แผนก�รศึกษ�เฉพ�ะร�ยบุคคล (IEP)           19
         ก�รสอนเด็กแอลดี                  21
         รูปแบบก�รเรียนก�รสอนสำ�หรับเด็กแอลดี        20

     4
     4 เด็กแอลดี คู่มือสำ�หรับครูเด็กแอลดี คู่มือสำ�หรับครู
     4
     4 เด็กแอลดี คู่มือสำ�หรับครูเด็กแอลดี คู่มือสำ�หรับครู
   1   2   3   4   5   6   7   8   9