Page 5 - เด็กเอลดี คู่มือสำหรับครู
P. 5

ส�รบัญ
                ส�รบัญ
 ส�รบัญ                (ต่อ)                    (ต่อ) ม�รู้จักศิษย์รักแอลดี  7   เทคนิคเฉพ�ะในก�รสอนเด็กแอลดี     23
         ก�รสอนเด็กแอลดี

    เด็กแอลดีเป็นอย่�งไร  8      เทคนิคเบื้องต้นในการฝึกทักษะการรับและ  21
                                  23
    คุณครูจะสังเกตเด็กแอลดีได้อย่�งไร  10    เทคนิคเฉพ�ะในก�รสอนเด็กแอลดี  23
          แปลผลข้อมูลด้วยสายตาและการฟัง
           เทคนิคเบื้องต้นในการฝึกทักษะการรับและ
    พบเด็กแอลดีได้บ่อยแค่ไหน  13       เทคนิคเบื้องต้นในการฝึกทักษะการจัดหมวดหมู่  23
                                  28
    เพร�ะอะไรจึงเป็นแอลดี  13     แปลผลข้อมูลด้วยสายตาและการฟัง
          การเรียงลำาดับ และการสรุปความคิดรวบยอด
           เทคนิคเบื้องต้นในการฝึกทักษะการจัดหมวดหมู่
    แพทย์ส�ม�รถวินิจฉัยเด็กแอลดีได้อย่�งไร  14       การฝึกทักษะทางวิชาการ  28
                                  31

          การเรียงลำาดับ และการสรุปความคิดรวบยอด
    ใครเป็นผู้ช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้  15 ร�ยก�รสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกท�งก�รศึกษ�สำ�หรับเด็กแอลดี  37
                                  31
           การฝึกทักษะทางวิชาการ
 ทร�บหรือไม่ว่�แอลดีถือเป็นคว�มพิก�รประเภทหนึ่ง  17 ชุดคว�มรู้สำ�หรับเด็กแอลดี  43
                                  36
      ร�ยก�รสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกท�งก�รศึกษ�สำ�หรับเด็กแอลดี
 แนวท�งก�รดูแลช่วยเหลือเด็กแอลดีในโรงเรียน  18 เอกส�รอ้�งอิง   45
                                  42
      ชุดคว�มรู้สำ�หรับเด็กแอลดี
    แผนก�รศึกษ�เฉพ�ะร�ยบุคคล (IEP)  19 ภ�คผนวก         47
    รูปแบบก�รเรียนก�รสอนสำ�หรับเด็กแอลดี  20 เอกส�รอ้�งอิง   44
      ภ�คผนวก                         45
                        เด็กแอลดี         5 5
                        เด็กแอลดี คู่มือสำ�หรับครูคู่มือสำ�หรับครู
 4                       เด็กแอลดี        5 5
 4 เด็กแอลดี คู่มือสำ�หรับครูเด็กแอลดี คู่มือสำ�หรับครู
                        เด็กแอลดี คู่มือสำ�หรับครูคู่มือสำ�หรับครู
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10