Page 8 - เด็กเอลดี คู่มือสำหรับครู
P. 8

เด็กแอลดีเป็นอย่างไร

         หน้�ต�ของเด็กจะปกติเหมือนเพื่อนในห้องทุกอย่�ง

      พูดคุยตอบคำ�ถ�มทั่วไปได้รู้เรื่องดี แต่เวล�เรียนหนังสือ
      คว�มส�ม�รถในก�รเรียนของเด็กจะตำ่�กว่�เด็กคนอื่น
      ในวัยเดียวกัน 2 ระดับชั้นเรียน เช่น เด็กเรียนอยู่ชั้น ป.3

      แต่อ่�นหนังสือได้เท่�กับเด็ก ป.1 ซึ่งคว�มบกพร่องท�งก�รเรียน
      ดังกล่�ว มีดังนี้         1. ความบกพร่องด้านการอ่าน
         เด็กมีคว�มบกพร่องในก�รจดจำ� พยัญชนะ สระ ข�ดทักษะ

      ในก�รสะกดคำ�และเรียนรู้คำ�ศัพท์ใหม่ๆ ได้อย่�งจำ�กัด จึงอ่�นหนังสือไม่ออก
      หรืออ่�นแต่คำ�ศัพท์ง่�ย ๆ อ่�นผิด อ่�นตะกุกตะกัก

         2. ความบกพร่องด้านการเขียนสะกดคำา
         เด็กมีคว�มบกพร่องในก�รเขียนพยัญชนะ สระ ตัวสะกด วรรณยุกต์
      และก�รันต์ ไม่ถูกต้องต�มหลักภ�ษ�ไทย จึงเขียนหนังสือและสะกดคำ�ผิด

      มีปัญห�ก�รเลือกใช้คำ�ศัพท์ก�รแต่งประโยคและก�รสรุปเนื้อห�สำ�คัญ
      ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถถ่�ยทอดคว�มคิด ผ่�นก�รเขียนได้ต�มระดับชั้นเรียน

      แต่ส�ม�รถลอกตัวหนังสือต�มแบบได้

     8 เด็กแอลดี คู่มือสำ�หรับครู
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13