Page 2 - คู่มือเด็กออทิสติกครู
P. 2

ชื่อหนังสือ  :  เด็กออทิสติก คู่มือสำ�หรับครู
      จัดพิมพ์โดย  :  สถ�บันสุขภ�พจิตเด็กและวัยรุ่นร�ชนครินทร์

      พิมพ์ครั้งที่ 1  :  สิงห�คม 2555 จำ�นวน 1,000 เล่ม
      พิมพ์ครั้งที่ 2  :  มิถุน�ยน 2556 จำ�นวน 5,000 เล่ม (ฉบับปรับปรุง)

      พิมพ์ครั้งที่ 3  :  ธันว�คม 2556  จำ�นวน 2,000 เล่ม (ฉบับปรับปรุง)
      พิมพ์ครั้งที่ 4  :  เมษ�ยน 2557  จำ�นวน 4,000 เล่ม (ฉบับปรับปรุง)
      พิมพ์ครั้งที่ 5  :  สิงห�คม 2557  จำ�นวน 7,300 เล่ม (ฉบับปรับปรุง)

      พิมพ์ครั้งที่ 6  :  สิงห�คม 2560  จำ�นวน  500 เล่ม
      พิมพ์ที่   :  บริษัท บียอนด์ พับลิสชิ่ง จำ�กัด             ได้รับอนุญ�ตให้จัดพิมพ์จ�กสถ�บันร�ช�นุกูล     2 เด็กออทิสติก คู่มือสำ�หรับครู
   1   2   3   4   5   6   7