Page 3 - คู่มือแอลดีผู้ปกครอง
P. 3

คำ�นำ�

         เมื่อกล่�วถึงเด็กแอลดี หรือเด็กที่มีปัญห�ก�รเรียนรู้ ภ�พที่คนทั่วไป
     จะนึกถึงคือเด็กฉล�ดเฉลียวในทุกๆ เรื่อง แต่กลับมีปัญห�ก�รเรียน เนื่องจ�ก

     อ่�นหนังสือไม่คล่อง เขียนหนังสือผิดๆ ถูกๆ หรือมีปัญห�ในก�รคำ�นวณ ในปัจจุบัน
     เด็กแอลดีหรือเด็กที่มีปัญห�ก�รเรียนรู้ถือเป็นกลุ่มเด็กที่มีคว�มต้องก�รพิเศษ
     ในก�รจัดก�รเรียนก�รสอน ดังจะเห็นว่�ครูผู้สอนจะต้องมีก�รจัดก�รเรียน

     ก�รสอนแบบร�ยบุคคล ร่วมกับก�รใช้เทคนิควิธีในก�รสอนต่�งๆ เพื่อให้เด็ก
     ได้เรียนรู้อย่�งเต็มศักยภ�พ ไปพร้อมๆกับเด็กอื่นๆ ในวัยเดียวกัน นอกจ�กนี้
     สิ่งสำ�คัญที่จะช่วยให้เด็กแอลดีหรือเด็กที่มีปัญห�ก�รเรียนรู้ประสบคว�มสำ�เร็จได้

     คือ คว�มเข้�ใจและก�รสนับสนุนช่วยเหลือในด้�นต่�งๆ จ�กครอบครัวอีกด้วย
         คู่มือเล่มนี้เป็นก�รรวบรวมคว�มรู้ทั้งจ�กตำ�ร�และจ�กข้อมูลที่ได้
     จ�กก�รสัมมน�แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบก�รณ์ระหว่�งผู้ปกครอง ครูและ
     ครูก�รศึกษ�พิเศษที่มีประสบก�รณ์กับเด็กแอลดีหรือเด็กที่มีปัญห�ก�รเรียนรู้

     โดยรวบรวมลักษณะอ�ก�รที่พบได้บ่อยในแต่ละช่วงวัย ปัญห�อื่นๆ ที่อ�จพบร่วม
     รวมถึงแนวท�งก�รดูแลช่วยเหลือและเทคนิคก�รสอนเด็กแอลดีต่�งๆ ที่ง่�ยต่อ

     ก�รนำ�ไปปฏิบัติจริง คณะผู้จัดทำ�หวังว่�คู่มือเล่มนี้น่�จะเป็นตัวช่วยที่ดี ในก�รช่วย
     ผู้ปกครองในก�รดูแลเด็กแอลดีหรือเด็กที่มีปัญห�ก�รเรียนรู้ต่อไป

                                  คณะผู้จัดทำ�                   เด็กแอลดี คู่มือสำ�หรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง 3
   1   2   3   4   5   6   7   8