Page 13 - คู่มือสมาธิสั้นครู
P. 13

วัยประถมศึกษา

         เมื่อเข้าวัยเรียน จะสังเกตได้ว่าเด็กมีสมาธิสั้น วอกแวกง่าย

      ไม่สามารถนั่งทำางานหรือทำาการบ้านได้จนเสร็จ ทำาให้มีปัญหาการเรียนตามมา
      การควบคุมตนเองของเด็กไม่ค่อยดี อาจมีพฤติกรรมก้าวร้าว หงุดหงิดง่าย
      ทนต่อความคับข้องใจไม่ค่อยได้ ทำาให้เกิดปัญหากับเพื่อนๆ เมื่ออยู่ในห้องเรียน

      ก็ไม่สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนเพื่อนคนอื่นๆ มักจะรบกวนชั้นเรียน ไม่ค่อยให้
      ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของห้องเรียน      วัยมัธยมศึกษา

         เมื่อย่างเข้าวัยรุ่น อาการซนอยู่ไม่นิ่งในเด็กบางคนอาจลดลง
      แต่ความไม่มีสมาธิและขาดความยับยั้งชั่งใจของเด็กจะยังคงอยู่ ปัญหาการเรียน
      จะหนักขึ้น เพราะอาการขาดสมาธิที่ไม่ได้รับ

      การแก้ไขอย่างถูกต้อง ด้วยลักษณะที่ชอบ
      ความตื่นเต้นท้าทาย เบื่อง่าย ประกอบกับ

      ความล้มเหลวตั้งแต่เล็กและความรู้สึกว่าตนเอง
      ไม่ดี เด็กอาจจะเกิดพฤติกรรมเกเร รวมกลุ่ม
      กับเพื่อนที่มีพฤติกรรมคล้ายกัน ชักชวนกันทำาเรื่อง

      ฝ่าฝืนกฎของโรงเรียนจนอาจเลยเถิดไปถึงการใช้
      สารเสพติดได้

                       เด็กสมาธิสั้น คู่มือสำาหรับครู 13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18