Page 3 - คู่มือสมาธิสั้นผู้ปกครอง
P. 3

คำานำา         โรคสมาธิสั้นนั้นแท้จริงแล้วได้รับการบรรยายไว้ในวารสารทางการแพทย์

      อย่างเป็นทางการมากว่า 100 ปีแล้ว เด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นจะมีลักษณะ
      อยู่ไม่นิ่ง มีปัญหาในการคงสมาธิ และมักพบว่ามีปัญหาในการควบคุมตนเอง
      และเกิดปัญหาพฤติกรรมต่างๆ ให้ผู้คนรอบข้างได้ปวดศีรษะได้บ่อยๆ ในปัจจุบัน

      ทั้งในวงการแพทย์และวงการการศึกษาได้ให้ความสนใจโรคสมาธิสั้นอย่างจริงจัง
      ทำาให้มีการศึกษาวิจัยและรวบรวมประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเด็กสมาธิสั้น

      จนเกิดความรู้เกี่ยวกับวิธีการดูแลรักษาและช่วยเหลือเด็กสมาธิสั้นอย่างมากมาย
         คู่มือเล่มนี้เป็นการรวบรวมความรู้ทั้งจากตำาราและจากข้อมูลที่ได้
      จากการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างผู้ปกครอง ครูและ

      ครูการศึกษาพิเศษที่มีประสบการณ์กับเด็กสมาธิสั้น โดยรวบรวมลักษณะ
      อาการที่พบได้บ่อย ปัญหาพฤติกรรมรวมถึงแนวทางการดูแลแก้ไขปัญหาต่างๆ

      ที่ง่ายต่อการปฏิบัติจริง คณะผู้จัดทำาปรารถนาว่าคู่มือเล่มนี้น่าจะเป็นตัวช่วย
      ที่ดีในการช่วยคุณพ่อคุณแม่ในการดูแลเด็กสมาธิสั้นต่อไป                                  คณะผู้จัดทำา

                 เด็กสมาธิสั้น คู่มือสำาหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง 3
   1   2   3   4   5   6   7   8