Page 11 - Case conference
P. 11

ความเป็นมาและความสำาคัญในการประชุมปรึกษารายกรณี

              (Case conference)
       การสร้างคู่เครือข่ายการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นการสร้าง

    ความร่วมมือระหว่างระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์
    เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของคู่เครือข่าย ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

    สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต ได้รวบรวม

    ประสบการณ์การดำาเนินงานสุขภาพจิตโรงเรียน และการดำาเนินโครงการพัฒนา
    เครือข่ายในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน พบว่าปัจจัยสำาคัญที่เอื้อต่อความ

    สำาเร็จคือการทำางานร่วมกันในลักษณะคู่เครือข่ายระหว่างสถานศึกษา และสถาน
    บริการสาธารณสุข โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานปฏิบัติการ มุ่งเน้นการดำาเนินงาน

    ให้สอดคล้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาที่พัฒนาความ

    ร่วมมือร่วมใจกันระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษา คณาจารย์ ในโรงเรียน ทีมงานสุขภาพจิต
    ของสถานบริการสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำาเนินงานประชุมปรึกษา

    รายกรณีในสถานศึกษา ที่ไม่ได้เน้นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ แต่เป็นการทำาให้
    ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รู้การป้องกันที่ต้นเหตุ ก่อนที่ปัญหาจะลุกลามเป็นปัญหาที่ซับซ้อน

    จนเกินกำาลังของครูที่ปรึกษา ทั้งจากตัวเด็กนักเรียนเอง จากครอบครัว การเลี้ยงดู

    ข้อมูลแวดล้อมจากผู้เกี่ยวข้อง และกลไกการเกิดปัญหา ไปจนถึงแนวทางการ
    ดูแลแก้ไขในด้านต่างๆ มุมมองต่างๆ ดังนั้นการช่วยเหลือดูแลนักเรียนคนใด

    คนหนึ่งในการจัดประชุมปรึกษารายกรณีในสถานศึกษา จึงเป็นการช่วยให้

    ครูผู้รับผิดชอบสามารถนำาไปปรับใช้ในการดูแล ป้องกัน และช่วยเหลือนักเรียน
  4   แนวทางการประชุมปรึกษารายกรณี (Case conference)
     : ในสถานศึกษา สำ หรับบุคลากรสาธารณสุข
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16