Page 3 - มาตรฐานบริการ การให้การปรึกษาวัยรุ่น สำหรับบุคลากรสาธารณสุข
P. 3

ชื่อหนังสือ  : มาตรฐานบริการ การให้การปรึกษาวัยรุ่น สำาหรับบุคลากรสาธารณสุข

         ที่ปรึกษา  :  นาวาอากาศตรีบุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์  อธิบดีกรมสุขภาพจิต

                 นางมธุรดา สุวรรณโพธิ์  ผู้อำานวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
         บรรณาธิการ : นางสาววิมลวรรณ ปัญญาว่อง    นักจิตวิทยาคลินิกชำานาญการ

                 นางสาวจันทร์ชนก โยธินชัชวาล  นักสังคมสงเคราะห์ชำานาญการพิเศษ

         จัดพิมพ์โดย : สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

         พิมพ์ครั้งที่ 1 : ปี 2560

         จำานวนพิมพ์ : 1,000 เล่ม

         พิมพ์ที่   : บริษัท บียอนด์ พับลิสชิ่ง จำากัด
   1   2   3   4   5   6   7   8