Page 6 - มาตรฐานบริการ การให้การปรึกษาวัยรุ่น สำหรับบุคลากรสาธารณสุข
P. 6

บทที่ 1

          บทน�ำ

           บทที่    1
                                 บทน�ำ

          1.1. ที่มำและควำมส�ำคัญ

              วัยรุ่น เป็นช่วงวัยแห่งพัฒนาการทางร่างกายและจิตใจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แต่จากสถานการณ์
          ปัญหาสังคมในปัจจุบันที่มีความเกี่ยวข้องกับวัยรุ่น เช่น ตั้งครรภ์ไม่พร้อม ยาเสพติด ซึมเศร้า ฯลฯ กลุ่มวัยรุ่นจึง

          เป็นกลุ่มที่มีความต้องการบริการสุขภาพมากที่สุดกลุ่มหนึ่งทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต อย่างไรก็ตาม จากการ
          สำารวจสถานการณ์การจัดบริการสุขภาพสำาหรับวัยรุ่นทั่วโลกรวมทั้งวัยรุ่นไทย กลับพบว่าวัยรุ่นเป็นหนึ่งในกลุ่ม

          ประชากรที่เข้าถึงบริการสุขภาพน้อยที่สุด (WHO, 2014) สาเหตุมาจากทั้งตัววัยรุ่นเอง เช่น การขาดความรู้
          ด้านสุขภาพที่ถูกต้อง ทัศนคติที่ไม่ดีต่อการเข้ามารับบริการสุขภาพ ความกลัวการถูกตีตราจากสังคม และ
          จากข้อจำากัดของหน่วยบริการสาธารณสุขเอง เช่น ทัศนคติของผู้ให้บริการต่อวัยรุ่น ช่องทางการเข้าถึงบริการที่ยาก

          เกินไป ข้อจำากัดในการให้บริการได้ไม่ทั่วถึง ในประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย กรมสุขภาพจิต
          และกรมควบคุมโรค ได้ผลักดันให้เกิดงานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำาหรับเยาวชน Youth Friendly Health Service

          (YFHS) ในหน่วยบริการสาธารณสุขระดับโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ และในปี พ.ศ. 2558 ได้จัดทำา “มาตรฐาน
          บริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำาหรับวัยรุ่นและเยาวชน ฉบับบูรณาการ” เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาและประเมิน
          คุณภาพบริการดังกล่าว ทั้งในมิติการบริหารจัดการ การจัดบริการแบบองค์รวม การขยายการเข้าถึงบริการ และ

          ระบบบริการ
              การให้การปรึกษา เป็นบริการสำาคัญที่ตอบสนองความต้องการของวัยรุ่น รวมถึงครอบครัวและผู้ปกครอง

          วัยรุ่น เพื่อช่วยให้ผู้รับบริการมีแนวทางการแก้ปัญหา รวมถึงสร้างความไว้วางใจและสัมพันธภาพที่ดี ซึ่งเป็นปัจจัย
          สำาคัญต่อความร่วมมือในการมารับบริการอย่างต่อเนื่อง ในการจัดบริการให้การปรึกษาสำาหรับวัยรุ่นอย่างครบถ้วน

          สถานบริการสาธารณสุขสามารถจัดบริการให้การปรึกษากับตัววัยรุ่นเอง และการให้การปรึกษาครอบครัว/ผู้ปกครอง
          วัยรุ่น รวมถึงการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการด้วยการให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านทางโทรศัพท์และสื่อสังคมออนไลน์

          อย่างไรก็ตาม การจัดบริการดังกล่าวยังมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับบริบทและความพร้อมของสถานบริการ
          สาธารณสุขแต่ละแห่ง และยังไม่มีมาตรฐานกลางของกระทรวงสาธารณสุขที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดบริการ
          ที่มีคุณภาพ และช่วยให้วัยรุ่นได้รับการบริการที่เหมาะสม

              สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต ในฐานะองค์กรที่พัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้าน
          สุขภาพจิตวัยรุ่น ได้ดำาเนินงานพัฒนาหลักสูตรการให้การปรึกษาวัยรุ่นมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระบบออนไลน์และ

          การฝึกปฏิบัติ เพื่อเป็นช่องทางสำาหรับบุคลากรสาธารณสุขที่ทำางานกับวัยรุ่นในการพัฒนาความเชี่ยวชาญการให้
          การปรึกษาวัยรุ่นและนำาทักษะดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในงานบริการวัยรุ่นอย่างเหมาะสม ในปีงบประมาณ 2560
                               มาตรฐานบริการการให้การปรึกษาวัยรุ่น  สำาหรับบุคลากรสาธารณสุข 1
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11