Page 9 - มาตรฐานบริการ การให้การปรึกษาวัยรุ่น สำหรับบุคลากรสาธารณสุข
P. 9

บทที่ 2
            แนวทางการใช้ มาตรฐานบริการการให้การปรึกษาวัยรุ่น ส าหรับบุคลากรสาธารณสุข

         2.1. กรอบแนวคิดในการจัดท ามาตรฐาน
             การให้การปรึกษาส าหรับวัยรุ่น เป็นองค์ประกอบส าคัญที่ช่วยตอบสนองความต้องการการดูแล
         ช่วยเหลือทางด้านอารมณ์จิตใจ และการแก้ปัญหาชีวิตวัยรุ่นเป็นรายบุคคล รวมไปถึงการให้การปรึกษา
         ครอบครัวและผู้ปกครองของวัยรุ่นซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญส าหรับวัยรุ่น นอกจากนี้ สถานบริการสาธารณสุขควร
         พิจารณาการจัดบริการการให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านทางโทรศัพท์และสื่อสังคมออนไลน์ (social media) ส าหรับ
         วัยรุ่นที่ต้องการปรึกษาเบื้องต้น วัยรุ่นที่ยังไม่พร้อมเข้ามาที่หน่วยบริการ หรือวัยรุ่นที่มีปัญหาเร่งด่วน เพื่อเพิ่ม
         ช่องทางในการเข้าถึงบริการที่เป็นมิตร และสามารถให้บริการได้ทันท่วงทีตามลักษณะความต้องการต่อบริการ
         สุขภาพของวัยรุ่น
             ดังนั้น มาตรฐานบริการการให้การปรึกษาวัยรุ่น ส าหรับบุคลากรสาธารณสุข เล่มนี้ จึงประกอบไปด้วย
         มาตรฐานการจัดบริการให้การปรึกษา 3 รูปแบบ ได้แก่
                 1. การให้การปรึกษาวัยรุ่น
                 2. การให้การปรึกษาครอบครัววัยรุ่น
                 3. การให้การปรึกษาทางโทรศัพท์และสื่อสังคมออนไลน์ (social media)
                                                     บทที่ 2
             โดยมีองค์ประกอบหลักที่ต้องพิจารณาในการจัดบริการอย่างมีมาตรฐาน แบ่งออกเป็น 3 มิติ ได้แก่
                         แนวทำงกำรใช้ มำตรฐำนบริกำรกำรให้กำรปรึกษำวัยรุ่น ส�ำหรับบุคลำกรสำธำรณสุข
         ความพร้อม (input) กระบวนการให้การปรึกษา (process) และผลการให้การปรึกษา (output) ดังแผนภาพที่1
                  แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิด มาตรฐานบริการการให้การปรึกษาวัยรุ่น
                  แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิด มาตรฐานบริการการให้การปรึกษาวัยรุ่น

              รูปแบบบริการการให้การ               องค์ประกอบการจัดบริการ
               ปรึกษา ส าหรับวัยรุ่น
              การให้การปรึกษาวัยรุ่น            Input  บุคลากร สถานที่ เอกสาร
                                           ระบบบริการ ฯลฯ


             การให้การปรึกษาครอบครัว                 กระบวนการให้การปรึกษา
                  วัยรุ่น               Process    ตามมาตรฐาน              การให้การปรึกษาวัยรุ่นทาง                ประโยชน์ที่วัยรุ่นได้รับ
              โทรศัพท์/สื่อสังคมออนไลน์          Output   ความพึงพอใจ การส่งต่อ

         2.2. หลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐานบริการการให้การปรึกษาวัยรุ่น

             เกณฑ์มาตรฐานแต่ละข้อ สามารถแบ่งระดับความส าเร็จออกเป็น 5 ระดับ เพื่อเป็นแนวทางในการ
         2.2. หลักเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนบริกำรกำรให้กำรปรึกษำวัยรุ่น
         พัฒนาคุณภาพและประเมินมาตรฐานบริการการให้การปรึกษา ดังนี้
             เกณฑ์มาตรฐานแต่ละข้อ สามารถแบ่งระดับความสำาเร็จออกเป็น 5 ระดับ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา

         คุณภาพและประเมินมาตรฐานบริการการให้การปรึกษา ดังนี้
                                                       7


            (1) ระดับต้น หมายถึง มีการจัดบริการการให้การปรึกษาวัยรุ่นในระยะเริ่มต้น
            (2) ระดับพอใช้ หมายถึง มีการจัดบริการให้การปรึกษาวัยรุ่น และมีองค์ประกอบที่สำาคัญ

                        ครบถ้วน แต่ยังไม่เกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจน
            (3) ระดับดี  หมายถึง มีบริการให้การปรึกษาวัยรุ่นที่มีคุณภาพ เกิดผลลัพธ์ในประเด็น

                        ที่สำาคัญ และมีการทบทวนประเมินตนเองอย่างต่อเนื่อง
            (4) ระดับดีมาก หมายถึง มีการพัฒนาและขยายงานการให้การปรึกษาวัยรุ่นให้เกิดผลลัพธ์
                        ในเชิงการแก้ปัญหาของวัยรุ่นที่มารับบริการ และพัฒนางาน

                        อย่างต่อเนื่อง
            (5) ระดับดีเลิศ หมายถึง มีการประเมินผลการจัดบริการ พัฒนาเป็นผลงานวิชาการด้าน

                        การให้การปรึกษาวัยรุ่น สามารถเป็นต้นแบบบริการการให้
                        การปรึกษาวัยรุ่น และเป็นที่ปรึกษาของหน่วยงานอื่นได้


         4   มาตรฐานบริการการให้การปรึกษาวัยรุ่น  สำาหรับบุคลากรสาธารณสุข
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14