Page 1 - สรุปแนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ School Network Conference
P. 1

คำนำ           ในปัจจุบันแม้สถานศึกษาจะได้ดำเนินการคัดกรองและช่วยเหลือ

       นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาอย่าง
       ต่อเนื่อง แต่ความรุนแรงและความซับซ้อนของปัญหาต่างๆ ในสังคมที่ส่งผล

       ต่อภาวะสุขภาพจิตและการปรับตัว ทำให้นักเรียนส่วนหนึ่งจำเป็นต้อง
       เข้าสู่บริการในระบบสาธารณสุข ซึ่งจากสถิติการให้บริการของสถาบัน-
       สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ในปี พ.ศ. 2552 - 2554 มีเด็กและ

       วัยรุ่นมารับบริการเป็นจำนวน 5,380 , 5,596 และ 7,187 ราย ตามลำดับ
       ซึ่งวิธีการหนึ่งที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการดูแลช่วยเหลือผู้มารับบริการ

       โดยเฉพาะเด็กและวัยรุ่นที่อยู่ในระบบการศึกษา คือการดำเนินการ
       จัดประชุมปรึกษารายกรณี


          จากประสบการณ์การดำเนินการจัดประชุมปรึกษารายกรณี ร่วมกับ
       โรงเรียนวัดสังเวช ที่ผ่านมานับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 พบว่าสามารถช่วย

       สร้างเสริมประสบการณ์ของคณะครูในการช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา
       ระดับหนึ่ง แต่ยังเป็นประสบการณ์เฉพาะภายในโรงเรียน ในปี พ.ศ. 2552
       สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ โดยกลุ่มงานสุขภาพจิต-

       โรงเรียนและชุมชน จึงได้ริเริ่มการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ School
       Network Conference ระหว่างครู อาจารย์ จากโรงเรียนต่างๆ ในการ

       ช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาด้านเพศ เกม สมาธิสั้น และความรุนแรง
       ขึ้นเป็นครั้งแรก ทำให้เกิดประสบการณ์ที่หลากหลายในการดูแลช่วยเหลือ
       นักเรียน ตลอดจนเกิดเครือข่ายการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสาธารณสุข

       และศึกษาธิการ

                       ก


         สรุปแนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ School network conference
                : กรณี เกม เพศ ความรุนแรง และยาเสพติด
   1   2   3   4   5   6