Page 11 - สรุปแนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ School Network Conference
P. 11

ไม่ใช่ลูกคนเดิมแล้ว จากเดิมลูกคนที่เรียบร้อย กลับก้าวร้าวเปลี่ยนแปลงไป
       กรณีนี้คือเด็กที่ติดเกมมากๆ แล้วถูกไม่ให้เล่น หรือถูกขัดจังหวะ
       การเล่นเด็กจะขาดสติและลงแดงอย่างนี้ได้ นี่เป็นผลกระทบรายบุคคล

       ซึ่งจะส่งผลต่อครอบครัว ครอบครัวยุ่งเหยิง วุ่นวาย ปั่นป่วน เครียด
       บางครอบครัวพ่อแม่ทะเลาะกันเอง ต่างคนต่างโทษการเลี้ยงลูกที่ทำให้

       ลูกเป็นแบบนี้ บางครอบครัวพ่อแม่ต้องหย่าร้าง ในส่วนผลกระทบ
       ต่อสังคม ทำร้ายร่างกายผู้อื่น ขโมย จี้ปล้นร้านสะดวกซื้อเพื่อเอาเงิน
       ไปเล่นเกม หลักการง่ายๆ คือผลกระทบเด็กติดเกมจะคล้ายคลึงกับเด็ก

       ที่ติดยาเสพติด แตกต่างกันที่ขนาดของปัญหามากกว่ากันเยอะ เด็กที่ติด
       ยาเสพติดต้องออกไปหาเสพนอกบ้าน ปัญหาจะกระจุกตัวในชุมชน

       แต่เด็กติดเกมขนาดของปัญหาจะใหญ่กว่ามากแหล่งเสพอยู่รอบๆ
       โรงเรียน หรือภายในบ้าน ขนาดปัญหาของเด็กติดยาเสพติดอยู่ที่ 1-5%
       แต่เด็กติดเกมเท่ากับ 14.4% คือเด็ก 1 คนในทุกๆ 7 คน ถ้าเปรียบเทียบ

       ทั้งประเทศจะประมาณ 2 ล้านคน ซึ่งมากกว่าประชากรโคราชทั้งจังหวัด
 สรุปแนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ School Network Conference  สรุปแนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ School Network Conference
 : กรณี เกม เพศ ความรุนแรง และยาเสพติด  : กรณี เกม เพศ ความรุนแรง และยาเสพติด  7
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16