Page 13 - สรุปแนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ School Network Conference
P. 13

รศ.นพ.ชาญวิทย์ พรนพดล : จากสถิติ child watch พบว่า
       ในต่างจังหวัดลักษณะการอยู่อาศัย 70% ที่เด็กไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ แต่ไม่ได้
       หมายความว่าเด็กในต่างจังหวัดติดเกมมากกว่า พบว่าเด็กไม่ว่าอยู่พื้นที่ใด

       มีโอกาสติดเกมเท่าๆ กัน ซึ่งสาเหตุการติดเกมไม่ได้มีปัจจัยใดเดี่ยวๆ
       แต่การติดเกมเป็นผลผลิต ผลลัพธ์ของปัจจัยหลายๆ ปัจจัยที่มีปฏิสัมพันธ์กัน คือ

            1. ปัจจัยด้านตัวเด็ก

            2. ปัจจัยด้านครอบครัว รวมถึงการเลี้ยงดู
            3. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม โรงเรียน สังคม เพื่อน ร้านเกม

       เทคโนโลยี

        1. ปัจจัยด้านตัวเด็ก

            พบว่าเป็นเด็กหลังห้อง เด็กหางแถว เป็น “nobody”

       “visible” คือไม่มีใครเห็น ไม่มีใครสนใจ เหมือนไม่มีใครรับรู้ว่ามีเด็กคนนี้
       อยู่ในห้อง ถึงรับรู้ก็ไม่ได้รับการเอาใจใส่ พอถึงวัยรุ่นต้องการการยอมรับ
       แต่ชีวิตจริงทำไม่ได้ พบว่าเด็กกลุ่มนี้อาจขาดทักษะหลายๆ ด้าน รู้สึกเป็น

       ปมด้อย เช่น ขาดทักษะกีฬา สังคม ขาดความมั่นใจ มีบุคลิกขี้อาย
       สิ่งสำคัญคือขาดความภูมิใจ เพราะฉะนั้น เด็กกลุ่มนี้เขาจะแสวงหา

       หาตนเองได้จากในเกม คือทันทีที่ล็อกอินเข้าไปในเกม Status เขาเป็น
       “นายพล Rank99” เขาจะรู้สึกได้รับการยอมรับอย่างทันที มีเด็กบางคน
       มาเล่าให้หมอฟังว่าเมื่อเขาล็อกอินเข้าไปในเกมจะมีข้อความส่งมาหาเขา

       นับสิบข้อความว่า “โห พี่เก่งจัง” “เมพมากๆ” “เมพขิงๆ พี่ทำยังไง”


 สรุปแนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ School Network Conference  สรุปแนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ School Network Conference
 : กรณี เกม เพศ ความรุนแรง และยาเสพติด  : กรณี เกม เพศ ความรุนแรง และยาเสพติด  9
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18