Page 15 - สรุปแนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ School Network Conference
P. 15

หรือเข้มงวดเกินไป ไม่สนใจความรู้สึกลูก ไม่เคยดูว่าลูก

       มีกิจกรรมสร้างสรรค์อื่นๆ การสื่อสารในครอบครัวที่พ่อแม่
       เอาแต่บ่น ดุว่า ตำหนิ ขู่ ไม่เคยชมให้ลูกภูมิใจ หรือรู้ว่า
       ตนเองมีจุดดีจุดเด่นอะไรก็เป็นปัจจัยที่ทำให้เด็กต้องไป

       แสวงหาจากภายนอก

            3. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม โรงเรียน สังคม
       เพื่อน ร้านเกม เทคโนโลยี


            ปัจจุบันมีร้านเกมเกิดขึ้นมหาศาล มีร้านเกม
       จดทะเบียน 60,000 ราย และที่ยังไม่จดรวมๆ แล้วเป็น
       100,000 ราย ปัจจุบันทุกหมู่บ้านไม่ว่าไกลแค่ไหนมีร้านเกม

       ทุกหมู่บ้าน จำนวนอุปกรณ์ที่เข้าถึงได้มีมากมาย คิดง่ายๆ
       คือให้นับดูในบ้านของท่าน มีอุปกรณ์ที่เล่นเกมได้ เช่น

       โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โน้ตบุค ไอแพด แทบเล็ต
       Smartphone Xbox PSP WII กี่ชิ้นแล้วหารด้วย
       ประชากรในบ้าน นี่เป็นคำถามวิจัยเมื่อ 4 ปีที่แล้ว ผลเฉลี่ย

       คือ2.5 ซึ่งเชื่อว่าปัจจุบันตัวเลขจะเพิ่มขึ้นแล้ว เชื่อว่าในอีก
       หลายปีข้างหน้าตัวเลขก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สิ่งนี้บอกถึงเรื่อง

       accessibility การเข้าถึงง่าย ถ้าพ่อแม่ไม่ให้เล่น
       เขาก็สามารถหาได้จากจุดอื่นง่ายขึ้น วิ่งไปเล่นบ้านเพื่อน
       เล่นนอกบ้าน ปัจจัยด้านสังคมที่สำคัญอีกอย่าง คือเพื่อน

       อิทธิพลเพื่อน ถ้าเขาได้คบกับกลุ่มเพื่อนที่ติดเกมก็จะง่าย
       ที่เขาจะเล่นเกมและติดเกม


 สรุปแนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ School Network Conference  สรุปแนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ School Network Conference
 : กรณี เกม เพศ ความรุนแรง และยาเสพติด  : กรณี เกม เพศ ความรุนแรง และยาเสพติด  11
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20