Page 6 - สรุปแนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ School Network Conference
P. 6

สรุปการสัมมนา

          แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการช่วยเหลือนักเรียนเรื่อง “เกม”
        ระหว่างเครือข่ายสถานศึกษา (School Network Conference)
                                 ครั้งที่ 1

                          วันที่ 17 มิถุนายน 2556       } วิทยากรร่วมแลกเปลี่ยน และให้ข้อมูลการดูแลช่วยเหลือ

           รศ.นพ.ชาญวิทย์ พรนพดล
           จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

       } ผู้เข้าร่วมประชุม

           ครูในพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร และบุคลากรของ
       สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ รวม 30 คน


       } สรุปการสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการช่วยเหลือนักเรียน
       เรื่องเกม

           1. สิ่งที่เปลี่ยนแปลงหรืออาการที่แสดงออกเมื่อเด็กติดเกม
           2. อะไรคือสาเหตุให้เด็กติดเกม
           3. เกมกับยาเสพติดมีผลต่อสมองเหมือนหรือต่างกันอย่างไร

         สรุปแนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ School Network Conference  สรุปแนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ School Network Conference
    2            : กรณี เกม เพศ ความรุนแรง และยาเสพติด                       : กรณี เกม เพศ ความรุนแรง และยาเสพติด
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11