Page 13 - รายงานวิจัย เรื่องการพัฒนาแบบประเมินภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น
P. 13

Development of the Thai version of the Patient Health Questionnaire for Adolescents (PHQ-A)

                              วัตถุประสงค์               1. เพื่อพัฒนาแบบประเมินภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น โดยพัฒนาจากแบบประเมิน Patient Health
          Questionnaire for Adolescents (PHQ-A)

               2. เพื่อทดสอบความน่าเชื่อถือ (reliability) ของแบบประเมินภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น โดยการทดสอบซ�้า
          (test-retest reliability) และความตรงภายในแบบประเมิน (internal consistency)
               3. เพื่อทดสอบความแม่นตรงตามเกณฑ์ criterion validity และ convergent validity ของ

          แบบประเมินภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น                             ขอบเขตกำรวิจัย
               การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาแบบประเมินภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นไทย อายุ 11 – 20 ปี โดยพัฒนา
          จาก Patient Health Questionnaire for Adolescent (PHQ-A) ประกอบด้วย 3 การศึกษา ดังแผนภาพต่อไปนี้
               การศึกษาที่ 1          การศึกษาที่ 2          การศึกษาที่ 3
             พัฒนาแบบประเมิน        ทดสอบความน่าเชื่อถือ      ทดสอบความแม่นตรง


             การแปลและแปลกลับ           Test-retest         Criterion validity &
             (back translation)         reliability        Convergent validity


              ตรวจสอบเนื้อหา          กลุ่มตัวอย่าง       กลุ่มตัวอย่าง ผู้ป่วยวัยรุ่น
                              นักเรียนชั้น ม.2         อายุ 11-20 ปี
                                และ ม. 5           ในคลินิกจิตเวช
             ทดลองใช้ในผู้ป่วยวัยรุ่น                      เด็กและวัยรุ่น


               ในการศึกษาที่ 3 ท�าการวิจัยในผู้ป่วยวัยรุ่น อายุ 11 – 20 ปี ที่มารับบริการในคลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
          ในโรงพยาบาล/สถาบัน 12 แห่ง ในช่วงเดือนเมษายน ถึง สิงหาคม โดยไม่ได้ศึกษาในวัยรุ่นทั่วไปในโรงเรียน

          หรือชุมชน
                                                        3 3
                             รายงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาแบบประเมินภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18