Page 15 - รายงานวิจัย เรื่องการพัฒนาแบบประเมินภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น
P. 15

Development of the Thai version of the Patient Health Questionnaire for Adolescents (PHQ-A)             บทที่

             2      วรรณกรรมและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
               การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาแบบประเมินภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น เพื่อให้สามารถน�าไป

          ใช้กับวัยรุ่นไทย ทั้งในระบบบริการสาธารณสุข โรงเรียน และชุมชน ผู้วิจัยจึงได้ท�าการทบทวนงานวิจัยและวรรณกรรม
          ที่เกี่ยวข้อง ตามประเด็นหลักๆ 3 ประเด็น ได้แก่
               • การคัดกรองและการประเมินภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น

               • แบบประเมินหรือแบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น
               • แบบประเมิน Patient Health Questionnaire for Adolescent (PHQ-A)
          กำรคัดกรองและกำรประเมินภำวะซึมเศร้ำในวัยรุ่น

               เมื่อเด็กย่างเข้าสู่วัยรุ่น พัฒนาการทางอารมณ์จิตใจจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากตามธรรมชาติ ภาวะ
          ทางอารมณ์จิตใจของวัยรุ่นมีแนวโน้มที่จะอ่อนไหวง่ายและหุนหันพลันแล่นกว่าวัยอื่นๆ ซึ่งท�าให้วัยรุ่นมีโอกาสที่จะ
          เสี่ยงต่อปัญหาทางอารมณ์จิตใจ ตามข้อแนะน�า วัยรุ่นทุกคนควรได้รับการคัดกรองภาวะซึมเศร้าอย่างน้อยปีละ

                           24
          1 ครั้ง ด้วยเครื่องมือพื้นฐานที่มีมาตรฐาน ซึ่งอาจท�าได้ทั้งในโรงเรียน ชุมชน และสถานบริการสาธารณสุข
               จากแนวทางและข้อแนะน�าในการดูแลภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น การคัดกรองและการประเมินภาวะซึมเศร้า

          ในวัยรุ่นเป็นขั้นตอนพื้นฐานที่ส�าคัญขั้นแรก การคัดกรองภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นในสถานบริการสาธารณสุขระดับ
                            9-13
          พื้นฐานช่วยให้แพทย์และสหวิชาชีพระบุตัววัยรุ่นที่มีความเสี่ยง มีปัญหา หรือป่วย ไม่ให้พลาดการวินิจฉัยและ
          บ�าบัดรักษาให้เหมาะสม และเป็นการเพิ่มจ�านวนของผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นซึมเศร้าให้ได้รับการดูแลบ�าบัดรักษา

                 23
          อย่างเหมาะสม การได้รับการวินิจฉัยและบ�าบัดรักษาตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของอาการก็ช่วยให้วัยรุ่นได้รับการรักษา
          อย่างรวดเร็วและป้องกันไม่ให้มีอาการที่รุนแรงมากขึ้น การคัดกรองภาวะซึมเศร้าเอื้อประโยชน์ในการดูแลรักษา
                                23
          ช่วยลดความรุนแรงของอาการ และเพิ่มความสามารถในการด�ารงชีวิตประจ�าวันได้เร็วขึ้น อย่างไรก็ตาม
                                                  24
          มีบางการศึกษาที่พบว่า การใช้แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าในเด็กและวัยรุ่นนั้น ควรตระหนักถึงผลการคัดกรอง
          ที่อาจแสดงอาการมากกว่าความจริงหรือจริงๆ แล้วไม่ได้ป่วย หรือ false positive แต่อาจมาจากอารมณ์

          ที่เปลี่ยนแปลงง่ายของวัยรุ่น 27                                                        5 5
                             รายงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาแบบประเมินภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20