Page 11 - เล่ม-การถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกา
P. 11

 สรุปบทเรียนการปฏิบัติงานช่วยเหลือเยี่ยมยาจิตใจผู้กักตัวใน State Quarantine        1. โรงแรมบางกอก พาเลส
         พี่เลี้ยง  นายนันทยุทธ หะสิตะเวช    พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ
               1. นางสาวพักตร์ชนก เทียนวิหาร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

               2. นางสาวชลธิชา แย้มมา    นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
               3. นายกีรติ ลิ่มสืบเชื้อ   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ           ปัญหาที่พบ
            - โทรศัพท์ไม่เพียงพอต่อการติดตามเคสต้องรอเครื่องว่างจึงสามารถท างานได้


           รู้สึกอย่างไรกับการท างานที่ State Quarantine

            - รู้สึกเลือกไม่ผิดที่ได้ท างานแบบนี้ ดีใจ ภูมิใจที่เราเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ  และเยียวยาจิตใจแก่ผู้
        เข้ากักตัว 14 วัน งานนี้เป็นงาน ส่งเสริมป้องกันสุขภาพจิต  ที่เราต้องฝึกฝนและเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน มันท าให้เรา

        กลับมาคิดพัฒนาตนเองในด้านต่างๆของการท างาน ทั้งการประสานงาน การประเมินสถานการณ์ หรือเคส การน า
        เทคนิคต่างๆมาใช้กับงาน เป็นต้น

           ได้เรียนรู้อะไร
            - ระบบการท างานกับกระทรวง และองค์กรต่างๆ

            - มองภาพกว้างมากขึ้น
            - ทักษะการติดตามเคส
            - ทักษะในการปรับตัวต่อภาวะกดดันได้ดี


        2. โรงแรมพาลาสโซ่

          พี่เลี้ยง  นางรัติยา พัฒกุล    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
               1. นางสาววาณี อุดมศรี   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

               2. นายอนุสรณ์ ทรัพย์พลอย นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
           ปัญหา

            - สถานที่ในการให้การปรึกษาไม่แยกเป็นสัดส่วน (โต๊ะท างาน)
            - โทรศัพท์ไม่เพียงพอ ต่อการติดตามเคส ต้องรอเครื่องว่างจึงสามารถท างานได้

            - ระบบการท างานไม่ชัดเจน
           รู้สึกอย่างไรกับการท างานที่ State Quarantine

            - งานนี้เป็นงานใหม่ที่ไม่เคยท า ความรู้สึกแรกที่เกิดขึ้นคือจะท าได้ดีไหม มีความกังวลใจ แต่พอได้โทร
        หาเคสจริง ความรู้สึกคือ ดีใจ ภูมิใจที่เรามีส่วนท าให้ความทุกข์ใจเวลานั้นของเคสเบาบางลง บางครั้งแค่ฟังเฉยๆ

        ผู้รับการกักตัวบอกรู้สึกสบายใจขึ้น เพียงแค่เรารับฟัง บางครั้งพอเราคุยกับเคสเสร็จเรารู้สึกว่าเหมือนเราเป็นผู้เรียนรู้
        และเคสเป็นครู เพราะบางเคสพอคุยจบ ได้กลับมานั่งทบทวนหาจุดบกพร่องเพื่อพัฒนาและได้แนวทางในการท างาน

        กับเคสที่มีลักษณะเหมือนๆกัน
        ได้เรียนรู้อะไร

                                                      10
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16