Page 12 - เล่ม-การถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกา
P. 12

- ทักษะการท างาน

            - การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
            - เรียนรู้การท างานระหว่างหน่วยงานในภารกิจเดียวกัน


        3. โรงแรมไบรตั้น บางนา
          พี่เลี้ยง นายธนโชติ เทียมแสง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

            1. นางอมรรัตน์ แสงโสด นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
            2. นางสาวพรสุดารัตน์ สมจิตร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

           ปัญหา
            - ขั้นตอนการท างานหรือการเตรียมทีมก่อนลงไม่ชัดเจน ท าให้กรอบการท างานไม่ชัดเจน           รู้สึกอย่างไรกับการท างานที่ State Quarantine
            - รู้สึกดีที่ได้น าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
            - รู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยประเทศเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid -19

            - รู้สึกภูมิใจที่ได้ท างานที่ท้าทายมากขึ้น และได้ทบทวนความรู้สู่การปฏิบัติงานจริง
            - รู้สึกดีที่ได้ท างานกับต่างหน่วยงาน           ได้เรียนรู้อะไร
            - ทักษะการท างานเพิ่มมากขึ้นจากการติดตามเคสหลากหลายรูปแบบ
            - การประสานงานจากทีมอื่นอย่างเป็นระบบ


               ขั้นตอนการปฏิบัติงานของกรมสุขภาพจิต ในการดูแลจิตใจใน State Quarantine


              การให้การดูแลจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ก. กลุ่มผู้เข้าพัก ข. บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานดูแลผู้เข้า
        พัก/เจ้าหน้าที่โรงแรมที่ปฏิบัติงาน ซึ่งมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้


        ก. กลุ่มผู้เข้าพัก
            1. ทีมปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต รายงานตัวกับ ผบ. เหตุการณ์ ชี้แจงภารกิจที่รับผิดชอบ

            2. ท าการประเมินคัดกรองสุขภาพจิตเบื้องต้นให้กับผู้เข้าพัก ดังนี้ (ผ่านผู้ดูแลกลุ่มไลน์ของโรงแรม ที่
            รับผิดชอบประสานโดยตรงกับผู้เข้าพัก)
               - แบบประเมินกลุ่มเสี่ยงต่อโรคจิตเวชและปัญหาสุขภาพจิต
               - แบบประเมินความเครียด (ST-5)

               - แบบประเมินโรคซึมเศร้า (2Q)

                                                      11
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17