Page 14 - เล่ม-การถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกา
P. 14

7.2 นอกเวลาราชการ หากพบ case ตามข้อ 6.2 และ 6.3 จ าเป็นต้องส่งตัวผู้เข้าพักที่มีอาการทาง
         จิต/สงสัยมีอาการทางจิตต้องเข้ารับการประเมิน วินิจฉัยและตรวจรักษาในโรงพยาบาลจิตเวช ให้รายงานผู้

         บัญชาการเหตุการณ์ประจ า State Quarantine นั้นรับทราบ บุคลากรทางการแพทย์ที่เข้าเวรประเมินอาการ
         เบื้องต้นแล้วพบว่าต้องส่งต่อไปรับการรักษาในโรงพยาบาลจิตเวช พร้อมแจ้งรายละเอียดข้อมูล case ให้กับศูนย์
         ประสานงานกลาง MCATT กรมสุขภาพจิต ที่ หมายเลข 081-8605943 รับทราบ เพื่อจะประสานศูนย์

         ปฏิบัติการเฉพาะกิจ โรงพยาบาลราชวิถีให้และแจ้งกลับ State Quarantine เพื่อที่จะเตรียมส่ง case ไป
         โรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการ พร้อมบันทึกลายลักษณ์อักษรในแบบรายงานส่วนบุคคล โรงพยาบาล คู่ปฏิบัติการจะท า
         การตรวจประเมินทางกายเบื้องต้นและตรวจทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่ CBC, ELYTE, BLOOD SUGAR, BUN

         CREATININE, LIVER FUNCTION TEST ถ้าผลอยู่ในเกณฑ์ปกติ และแพทย์เวรลงบันทึก ไม่มีอาการแทรกซ้อน
         ทางกาย จะส่งต่อไปเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจิตเวช หากพบว่าผลตรวจ ทางห้องปฏิบัติการผิดปกติ
         โรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการจะรับไว้รักษาก่อน

        ข.บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานดูแลผู้เข้าพัก/เจ้าหน้าที่โรงแรมที่ปฏิบัติงาน

            1. ให้ข้อมูลและการดูแลจิตใจตัวเองแก่เจ้าหน้าที่โรงแรมผู้ปฏิบัติงาน
            2. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการปรึกษา/สายด่วน ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงแรมที่
        ปฏิบัติงานในพื้นที่



            3. ท าการประเมินบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงแรมที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนให้การ
        ดูแลจิตใจ ลดความเครียด และภาวะเหนื่อยล้าหมดไฟ หากพบว่า มีความเสี่ยงด้านปัญหาสุขภาพจิต ทีมสุขภาพจิต

        จะให้ค าปรึกษาเบื้องต้น หรือส่งข้อมูลการดูแลแก่จิตแพทย์ในทีม เพื่อให้การประเมิน วินิจฉัยตรวจรักษาต่อไป
            4. ให้ค าแนะน ากระบวนการส่งต่อให้แก่หน่วยงานของโรงแรม และหน่วยแพทย์ประจ าโรงแรม
        หมายเหตุ : สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานกลาง MCATT. กรมสุขภาพจิต ที่ หมายเลข

        081-8605943

































                                                      13
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19