Page 13 - เล่ม 4 ''พ่อแม่สงสัย...เคลียร์ใจคลายปัญหา''
P. 13

สื่อสารด้วยหลักการพูดแบบมธุรสวาจา (ภาษาดอกไม้)

      คือ การพูดถึงความรู้สึกที่แท้จริง ใช้คำาพูดที่ดีต่อกัน รวมถึง

      ควบคุมอารมณ์ตนเอง
     ตัวอย่าง เหตุการณ์วัยรุ่นกลับบ้านไม่ตรงเวลาตามที่เคยตกลงไว้


        แม่ “ แม่รู้สึกเป็นห่วง เห็นวันนี้ลูกกลับบ้านคำ่าเป็นอะไรหรือเปล่า

    ครั้งหน้าถ้าจำาเป็นจริงๆ หนูโทรบอกแม่นิดนึงนะลูก ”
         นอกจากนี้ บางครั้งพ่อแม่อาจจำาเป็นต้องมีกฎที่
     ชัดเจนใช้กับลูกบ้าง เพื่อสอนให้ลูกรู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบ


     แต่ควรให้ลูกมีส่วนร่วมในการสร้างกฎเหล่านี้ด้วย ซึ่งจะช่วยให้
     ลูกวัยรุ่นลดการต่อต้านและรับฟังพ่อแม่มากขึ้น
                  “พ่อแม่สงสัย...เคลียร์ใจ คลายปัญหา” (ฉบับปรับปรุง) 13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18