Page 3 - เล่ม 4 ''พ่อแม่สงสัย...เคลียร์ใจคลายปัญหา''
P. 3

พ่อแม่สงสัย...เคลียร์ใจคลายปัญหา
           เมื่อลูกน้อยของคุณก้าวเข้าสู่ “วัยรุ่น” พัฒนาการ

         ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ รวมถึงพฤติกรรมเริ่มมีการ
         เปลี่ยนแปลง

           ผู้ปกครองอาจสงสัย และตั้งคำาถามกับตัวเอง

           “ฉันจะคุยกับลูกอย่างไรดี”
           “อยากรู้จักเพื่อนของลูก แต่ไม่รู้จะบอกลูกอย่างไร”

           “เอาใจใส่หรือพูดแค่ไหนดีนะ ลูกจึงจะไม่รำาคาญ”         หนังสือเล่มนี้มีคำาตอบ...
         ถ้าคุณมีข้อสงสัย เราพร้อมเคลียร์ใจ---คลายปัญหา

         ไปพร้อมคุณ                  “พ่อแม่สงสัย...เคลียร์ใจ คลายปัญหา” (ฉบับปรับปรุง) 3
   1   2   3   4   5   6   7   8