Page 9 - เล่ม 4 ''พ่อแม่สงสัย...เคลียร์ใจคลายปัญหา''
P. 9

พ่อแม่ควรทำาอย่างไรให้ลูกกล้ามาพูดคุยด้วย    เคลียร์ใจคลายปัญหา


    “ท่าทีสบาย เปิดใจรับฟัง”
       วัยรุ่นชอบพ่อแม่ที่เหมือน “เพื่อน” คือ เมื่อเข้าใกล้แล้ว วัยรุ่นรู้สึก

    สบายใจ กล้าที่จะเล่าเรื่องต่างๆให้ฟัง
       พ่อแม่อาจปรับท่าที และคำาพูดของตนเอง โดยการเปิดใจ รับฟังอย่าง

    ตั้งใจ เปิดโอกาสให้วัยรุ่นได้เล่าอย่างเต็มที่ โดยที่พ่อแม่ไม่แสดงความคิดเห็น
    โต้แย้ง ตัดสิน สั่งสอน หรือตำาหนิทันทีทันใด ไม่ว่าสิ่งที่วัยรุ่นพูดออกมานั้น

    จะถูก ผิด ดี หรือไม่ดีก็ตาม เพราะวัยรุ่นมองว่าตนเองเหมือน “ผู้ใหญ่” คนหนึ่ง     ตัวอย่าง ‘พ่อแม่ปิดใจ’       ลูก: พ่อครับ วันนี้วันวาเลนไทน์ มีสาวที่โรงเรียนให้ดอกกุหลาบผมด้วย


    พ่อ/แม่: อะไรกัน! เด็กผู้หญิงสมัยนี้ น่าไม่อาย เอาดอกไม้มาให้ผู้ชาย อย่าไป
    สนใจนะลูก เขาให้เรา เขาก็คงให้คนอื่นเหมือนกัน ผู้หญิงคนนี้ต้องเป็นเด็ก

    ไม่ดีแน่ๆ ลูกต้องระวังตัวนะ

       สังเกตว่า คำาตอบของพ่อแม่แบบปิดใจเต็มไปด้วยคำาที่อาจส่อการดูถูก

    ดุด่า และคำาสั่งห้าม โดยไม่ฟังความคิดและความรู้สึกของลูก ซึ่งส่งผลให้ลูก
    ปิดประตูใจใส่พ่อแม่เช่นกัน                  “พ่อแม่สงสัย...เคลียร์ใจ คลายปัญหา” (ฉบับปรับปรุง) 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14