Page 11 - กิจกรรมกลุ่มทักษะผู้ปกครอง 1
P. 11

ผลกระทบที่เป็นปัญหาจากการเล่นเกมของเยาวชน    5


        ระดับบุคคล
                        ด้านสุขภาพ

                 ทำาให้เสียสายตา ปวดหลัง รับประทานอาหาร
                  ไม่ตรงเวลาจนอาจทำาให้เป็นโรคกระเพาะ
                 พักผ่อนไม่เพียงพอ ทำาให้ร่างกายไม่แข็งแรง

                ด้านพฤติกรรม

       เด็กที่ชอบเล่นเกมคอมพิวเตอร์มักมีแนวโน้มก้าวร้าวมากขึ้น
          โดยสิ่งที่พ่อแม่พบว่าเป็นปัญหามากที่สุด คือ
        เรื่องระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ การไม่รักษาคำาพูด
       ความก้าวร้าว ไม่เชื่อฟัง โต้เถียง ตะคอกพ่อแม่ โกหก ขโมยเงิน
        คบเพื่อนแปลกหน้าที่รู้จักจากเกม หนีออกจากบ้าน


                       ด้านการเรียน
              ทำาให้ผลการเรียนแย่ลง จากการศึกษาพบว่าเด็กติดเกมมัก
               ชอบเล่นเกมจนเริ่มไม่สนใจการเรียน ไม่อ่านหนังสือ ไม่
               ทำาการบ้าน นอนหลับในห้องเรียน ซึ่งเป็นผลจากการ
              อดหลับอดนอนนั่งเล่นเกมทั้งคืน บางรายมีอาการเหม่อลอย

               ในห้องเรียน มัวแต่พะวงถึงแต่เรื่องเกม จนถึงขั้นหนีเรียน
                       เพื่อไปเล่นเกม


              ด้านอารมณ์

       พบว่าเด็กติดเกมมักมีอารมณ์ไม่คงที่ ถ้ามีใครมา
       ขัดใจอาจมีอารมณ์รุนแรงฉุนเฉียวง่าย และเด็ก
        ที่เล่นเกมประเภทต่อสู้จะมีทัศนคติว่าการฆ่า
          ศัตรู เป็นการแก้ปัญหาอย่างแท้จริง
                           Smart Gamer Package  7
        ชุดคู่มือการจัดกิจกรรมเสริมทักษะเยาวชนชอบเล่นเกม สำาหรับผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตวัยรุ่นในชุมชน
                     ❶ กิจกรรมกลุ่มพัฒนาทักษะผู้ปกครอง
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16