Page 12 - กิจกรรมกลุ่มทักษะผู้ปกครอง 1
P. 12

ระดับครอบครัว


            ในครอบครัวที่มีเด็กเล่นเกมจนขาดการควบคุมตนเอง มัก

      พบการเปลี่ยนแปลงในด้านความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับสมาชิกใน
      ครอบครัว เกิดความไม่เข้าใจและความขัดแย้งในครอบครัว เนื่องจากพ่อ
      แม่ไม่พอใจกับพฤติกรรมการเล่นเกมของเด็ก ทำาให้เกิดปัญหาหรือทะเลาะ

      กันเรื่องจำากัดเวลาในการเล่นเกมของลูก นอกจากนี้เด็กติดเกมส่วนใหญ่
      มักจะพูดคุยหรือทำากิจกรรมอื่นๆ ร่วมกับสมาชิกในครอบครัวน้อยลง

      รวมถึงปฏิเสธที่จะร่วมกิจกรรมกับครอบครัว 5                             ระดับสังคม


            พบปัญหาสังคมที่เกิดจากการเล่นเกม ดังปรากฏตามหน้า

      หนังสือพิมพ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ข่าวเด็กวัยรุ่นฆ่าปาดคอ
      คนขับแท๊กซี่เลียนแบบเกม GTA เด็กชายวัย 14 ปี ขโมยเงินในร้านขายของชำา

      เพื่อนำาเงินมาเล่นเกม ส่วนในต่างประเทศพบข่าวเด็กนักเรียนชั้น
      มัธยมศึกษาใช้อาวุธปืนยิงครูและเพื่อนนักเรียนในโรงเรียน เสียชีวิต 13 ศพ
      บาดเจ็บ 23 คน ก่อนจะฆ่าตัวตายตาม โดยพบว่าเด็กมีประวัติเล่นเกมดูม

      (Doom) ซึ่งเป็นเกมที่มีเนื้อหารุนแรงอย่างหมกมุ่นและก่อเหตุรุนแรง
      เหมือนสถานการณ์ที่เขาสร้างขึ้นในเกม รวมถึงพบรายงานข่าวว่ามีผู้เล่น
                      5
      เกมคอมพิวเตอร์ติดต่อกันเป็นเวลานานโดยไม่ยอมนอน สนใจกินอาหาร
      และดื่มน้ำาน้อยมากจนเสียชีวิต รวมถึงข่าววัยรุ่นหมกมุ่นเล่นเกม
      คอมพิวเตอร์มากและอดนอนจนมีอาการโรคจิต แต่กรณีดังกล่าวไม่มีข้อมูล

      ว่าวัยรุ่นเหล่านี้ มีอาการโรคจิตหรือโรคซึมเศร้าร่วมด้วยอยู่ก่อนหรือไม่ 16


    8    Smart Gamer Package
        ชุดคู่มือการจัดกิจกรรมเสริมทักษะเยาวชนชอบเล่นเกม สำาหรับผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตวัยรุ่นในชุมชน
        ❶ กิจกรรมกลุ่มพัฒนาทักษะผู้ปกครอง
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17