Page 13 - กิจกรรมกลุ่มทักษะผู้ปกครอง 1
P. 13

การพัฒนา      ชุดคู่มือการจัดกิจกรรมเสริมทักษะเยาวชน

      ชอบเล่นเกม

            “ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กติดเกม”
      (Center of Game Addict Prevention) โดยสถาบัน
      สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต

      กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2547 มี
      วัตถุประสงค์ในการให้บริการเพื่อการบำาบัดและป้องกัน

      แก้ไขปัญหาเด็กติดเกม รวมทั้งพัฒนาวิชาการเพื่อเผยแพร่
                     1
      สู่สาธารณะและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้นำาแนวคิดในการ
      ป้องกันและแก้ไขปัญหาเยาวชนชอบเล่นเกมที่ให้พ่อแม่

      ผู้ปกครอง และลูกมีความเข้าใจพื้นฐานบางประการ รู้วิธี
      จัดการตนเอง รู้วิธีสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น และมี

                              1
      ประสบการณ์ตรงกับการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว
      ร่วมกับนำาจุดแข็งของกระบวนการกลุ่ม และกิจกรรมเชิง
      การบำาบัดความคิดและพฤติกรรม (Cognitive –

      Behavior Therapy) มาใช้ เพื่อให้ความรู้ ปรับทัศนคติ
      และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ด้วย 4 โปรแกรมทางเลือก

                           Smart Gamer Package  9
        ชุดคู่มือการจัดกิจกรรมเสริมทักษะเยาวชนชอบเล่นเกม สำาหรับผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตวัยรุ่นในชุมชน
                     ❶ กิจกรรมกลุ่มพัฒนาทักษะผู้ปกครอง
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18