Page 4 - กิจกรรมกลุ่มทักษะผู้ปกครอง 1
P. 4

สารบัญ                                   หน้า


      คำานำา                          (ก)
      สารบัญ                          (ข)
      ภาพรวมชุดคู่มือการจัดกิจกรรมเสริมทักษะเยาวชนชอบเล่นเกม   1

      บทที่ 1 ความเป็นมาและการพัฒนาชุดคู่มือการจัดกิจกรรมเสริมทักษะเยาวชน
      ชอบเล่นเกม
         u สถานการณ์เยาวชนกับการเล่นเกม           3
         u ผลกระทบที่เป็นปัญหาจากการเล่นเกมของเยาวชน                7
         u การพัฒนาชุดคู่มือการจัดกิจกรรมเสริมทักษะเยาวชนชอบเล่นเกม   9
         u กลุ่มเป้าหมาย                  12
         u คุณสมบัติของผู้ดำาเนินการจัดกิจกรรม       13
         u แนวทางการประยุกต์ใช้              14
         u ปัจจัยความสำาเร็จ                15
         u ข้อเสนอแนะ ข้อควรระวัง             16
      บทที่ 2 การจัดกิจกรรมกลุ่มพัฒนาทักษะผู้ปกครอง

         u กรอบแนวคิด                   19
         u วัตถุประสงค์                  21
         u แนวคิดและความรู้ที่สำาคัญในการจัดกิจกรรม    22
         u แผนการจัดกิจกรรมกลุ่ม ครั้งที่ 1-6       31
         u แนวทางติดตามประเมินผล              78
      บรรณานุกรม                        79
      ภาคผนวก
         u ความรู้เบื้องต้นในเรื่องเกม           84
         u ตัวอย่าง แนวทางการประยุกต์ใช้การจัดกิจกรรมแต่ละรูปแบบ  93

         u รายนามคณะบรรณาธิการ               96


        Smart Gamer Package
        ชุดคู่มือการจัดกิจกรรมเสริมทักษะเยาวชนชอบเล่นเกม สำาหรับผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตวัยรุ่นในชุมชน
   ข     ❶ กิจกรรมกลุ่มพัฒนาทักษะผู้ปกครอง
   1   2   3   4   5   6   7   8   9