Page 11 - กิจกรรมสัมพันธภาพครอบครัว 2
P. 11

่


                  ขณะที่ผลการสำารวจพฤติกรรมบริโภคสื่อ
            ของวัยรุ่นจากบริษัทซินโนเวตจำากัด พบว่า วัยรุ่นไทยมี

            การใช้อินเทอร์เน็ตสูงถึง 3.1 ชั่วโมงต่อวัน และใช้เวลา
            ในการเล่นเกมออนไลน์ ผ่านคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์
            มือถือ รวมทั้งเกมอิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาสูงสุด

            ครองแชมป์อันดับหนึ่งในเอเซียคือเฉลี่ยวันละ 60.7
            นาที สูงกว่าค่าเฉลี่ยของวัยรุ่นในหลายๆประเทศ เช่น

            สิงคโปร์ ฮ่องกง เกาหลี และจีน 2

                         Smart Gamer Package
       ชุดคู่มือการจัดกิจกรรมเสริมทักษะเยาวชนชอบเล่นเกม สำาหรับผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตวัยรุ่นในชุมชน 5
                   ❷ กิจกรรมเสริมสร้างสัมพันธภาพครอบครัว
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16