Page 2 - กิจกรรมสัมพันธภาพครอบครัว 2
P. 2

❷ กิจกรรมเสริมสร้างสัมพันธภาพครอบครัว
      ชุดคู่มือการจัดกิจกรรมเสริมทักษะเยาวชนชอบเล่นเกมสำาหรับผู้ปฏิบัติงาน    สุขภาพ
      จิตวัยรุ่นในชุมชน      บรรณาธิการบริหาร  นพ.ทวีศิลป์   วิษณุโยธิน
                  พญ.วิมลรัตน์  วันเพ็ญ
      บรรณาธิการวิชาการ  นางสาวจันทร์ชนก  โยธินชัชวาล
                นายนันทยุทธ   หะสิตะเวช
                นางหนึ่งฤทัย  ยี่สุ่นศรี
      พิมพ์ครั้งที่ 1    สิงหาคม 2556   จำานวน 1,500 เล่ม

      ผลิตโดย       สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

                กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
      โทรศัพท์      0 2248 8999   โทรสาร 0 2248 8998

      พิมพ์ที่      บริษัท ดีน่าดู มีเดียพลัส จำากัด


       ข้อมูลทางบรรณานุกรม
       สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
       คู่มือการจัดกิจกรรมเสริมทักษะเยาวชนชอบเล่นเกมสำาหรับผู้ปฏิบัติงาน
       สุขภาพจิตวัยรุ่นในชุมชน

       กรุงเทพฯ : บริษัท ดีน่าดู มีเดีย พลัส จำากัด, 2556, 80 หน้า
       1. การจัดกิจกรรมช่วยเหลือเด็กติดเกม 2. เด็กติดเกม 3.ผู้ปฏิบัติงาน    สุขภาพ
       จิตวัยรุ่น
       I. จันทร์ชนก โยธินชัชวาล, บรรณาธิการ. II. นันทยุทธ หะสิตะเวช, บรรณาธิการ.
       ISBN 978-616-11-1903-4
      สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ การเผยแพร่หรือทำาซ้ำาข้อความบางส่วนหรือทั้งหมดในหนังสือ
      เล่มนี้ ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จากสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
   1   2   3   4   5   6   7