Page 4 - กิจกรรมสัมพันธภาพครอบครัว 2
P. 4

สำาหรับคู่มือ “ ❷ กิจกรรมเสริมสร้างสัมพันธภาพครอบครัว ” นี้
      จัดทำาขึ้นเพื่อให้บุคลากรสาธารณสุข และเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิต

      วัยรุ่นในชุมชนได้ศึกษาเรียนรู้ และมีแนวทางในการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
      ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว โดยสามารถประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
      บริบทในแต่ละชุมชน            สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ มุ่งหวังให้คู่มือ

      ฉบับนี้เกิดประโยชน์สำาหรับบุคลากรผู้เกี่ยวข้องในการทำางานเพื่อเยาวชน
      ครอบครัว ชุมชน และสังคม และพร้อมรับข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
      ต่อไป
                  (นายแพทย์ทวีศิลป์  วิษณุโยธิน)
            ผู้อำานวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

                     สิงหาคม 2556
   1   2   3   4   5   6   7   8   9