Page 11 - กิจกรรมกลุ่มพัฒนาทักษะเยาวชน 3
P. 11

จากผลการสำรวจพฤติกรรมบริโภคสื่อ
            ของวัยรุ่นจากบริษัทซินโนเวตจำกัด พบว่า วัยรุ่นไทยมี

            การใช้อินเทอร์เน็ตสูงถึง 3.1 ชั่วโมงต่อวัน และใช้เวลา
            ในการเล่นเกมออนไลน์ ผ่านคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์
            มือถือ รวมทั้งเกมอิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาสูงสุด

            ครองแชมป์อันดับหนึ่งในเอเซียคือเฉลี่ยวันละ 60.7
            นาที สูงกว่าค่าเฉลี่ยของวัยรุ่นในหลายๆประเทศ เช่น

            สิงคโปร์ ฮ่องกง เกาหลี และจีน 2

 Smart Gamer Package                 Smart Gamer Package
 ชุดคู่มือการจัดกิจกรรมเสริมทักษะเยาวชนชอบเล่นเกม สำหรับผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตวัยรุ่นในชุมชน ชุดคู่มือการจัดกิจกรรมเสริมทักษะเยาวชนชอบเล่นเกม สำหรับผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตวัยรุ่นในชุมชน 5
 กิจกรรมกลุ่มพัฒนาทักษะเยาวชน        กิจกรรมกลุ่มพัฒนาทักษะเยาวชน
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16